Loading...

รายชื่อผู้สมัครสอบทั้งหมด


ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด ชำระเงิน วันที่สมัคร
1 6600002 เด็กหญิงนาเดีย มัซซอร์ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 14 ธันวาคม 2565 23:36
2 6600003 เด็กชายคทาธร พุทธรักษา โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 14 ธันวาคม 2565 23:39
3 6600004 เด็กชายธนดล ธนาศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 00:29
4 6600005 เด็กหญิงกาญจนธัช โชดก โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 00:39
5 6600006 เด็กหญิงกุลปริยา สมบัติ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 04:18
6 6600007 เด็กชายกฤชณัฏฐ์ กมลกุล โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 04:55
7 6600008 เด็กชายเอกรัฐ เพชรเศรษฐ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 06:08
8 6600009 เด็กหญิงขวัญข้าว หนูตะเภา โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 06:20
9 6600010 เด็กชายปัณปุริ จางบัว โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 06:25
10 6600011 เด็กหญิงณิชนันท์ ไทยเทศ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 06:43
11 6600012 เด็กหญิงญาณิศา บุญรัตนไพโรจน์ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 06:43
12 6600013 เด็กหญิงพิชชาภา เม้งหิ้นติ้ว โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 06:52
13 6600014 เด็กชายปัณณทัต ช่วยเจริญ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 06:53
14 6600015 เด็กชายธีนพัฒน์ เพชรสังกฤษ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 06:57
15 6600016 เด็กชายวรินทร โมฬี โรงเรียนอนุบาลระนอง จ.ระนอง ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 06:59
16 6600017 เด็กหญิงสมิตานัน อนุพงศ์พิชิตกุล โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 06:59
17 6600018 เด็กหญิงสิรภัทร พงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 07:05
18 6600019 เด็กชายเตชินท์ กัลยา โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 07:06
19 6600020 เด็กชายทินภัทร ขันธศิลป์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 07:10
20 6600021 เด็กหญิงกรกต กระแสร์เพิ่ม โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 07:24
21 6600022 เด็กชายวิชญ์วรัตม์ สุนทรชัยกิจ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 07:28
22 6600023 เด็กหญิงณัฐณิชา นะแส โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 07:28
23 6600024 เด็กชายวีรภัทร ไชยนาเคนทร์ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 07:29
24 6600025 เด็กหญิงพีชยา จันทร์ทับ มันตานุสรณ์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 07:29
25 6600026 เด็กชายศุภณัฐ พนัสนาชี โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 07:34
26 6600027 เด็กหญิงณกานต์ บัวแก้ว โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 07:37
27 6600028 เด็กชายธีมา ประภาวิชา โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 07:38
28 6600029 เด็กชายณัฐภัทร มณฑิราช โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 07:42
29 6600030 เด็กหญิงณัฐธีรา อุ๋ยประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 07:48
30 6600031 เด็กชายสัณหณัฐ อนุพงศ์พิชิตกุล โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 07:55
31 6600032 เด็กหญิงทัตพิชา บุตรศรี โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 07:55
32 6600033 เด็กหญิงณัฐฐาพร อันประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 08:04
33 6600034 เด็กชายปัญจวิชญ์ ฤทธิแผลง โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 08:09
34 6600035 เด็กชายเหมภัทต์ สัจจวิโส โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 08:18
35 6600036 เด็กชายชยพัทธ์ บุญมี โรงเรียนฝวาหมิงกงลิ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 08:19
36 6600037 เด็กชายภูมิพัฒน์ แสงศรีจันทร์ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 08:19
37 6600038 เด็กหญิงกัญดาพร ขอบขำ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 08:21
38 6600039 เด็กหญิงภัทรศยา พรหมฤทธิ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 08:26
39 6600040 เด็กชายกฤตวัช พรมโยธา โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 08:27
40 6600041 เด็กหญิงอรรถวดี เมืองใหม่ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 08:27
41 6600042 เด็กชายสุกฤษ หนูฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 08:28
42 6600043 เด็กหญิงกรวรรณ โพธิ์ประดิษฐ์ โรงเรียนชุมพรศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 08:29
43 6600044 เด็กชายธนัตถ์ศรณ์ วิสาโรจน์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 08:33
44 6600045 เด็กชายชิต วงศ์พรัด โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 08:34
45 6600046 เด็กหญิงฐิติชญา วัชราภรณ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 08:38
46 6600047 เด็กชายณัฐิวุฒิ คงยัง โรงเรียนนิรมลวิทยา จ.สกลนคร รอชำระเงิน 15 ธันวาคม 2565 08:40
47 6600048 เด็กชายสิรวิชญ์ อนันต์วีร์วิวัฒน์ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 08:41
48 6600049 เด็กหญิงชวิศา อาจหาญ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 08:42
49 6600050 เด็กชายภานุกร พรหมฤทธิ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 08:42
50 6600051 เด็กชายทรงภพ ทิพย์มงคล โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 08:42
51 6600052 เด็กหญิงภูริชญา วัชราภรณ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 08:48
52 6600053 เด็กชายสิรวิชญ์ รอดจันทร์ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 08:49
53 6600054 เด็กชายรณกร พรายศิลป์ มันตานุสรณ์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 08:50
54 6600055 เด็กหญิงณฐมน รอดจันทร์ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 08:54
55 6600056 เด็กชายณัฐิวุฒิ คงยัง มันตานุสรณ์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 08:54
56 6600057 เด็กหญิงณหทัย เทศสุวรรณ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 08:54
57 6600058 เด็กชายเมฆพยัคฆ์ รักษาผล โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 08:55
58 6600059 เด็กหญิงวนัทนลิน คำระหงษ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 08:57
59 6600060 เด็กหญิงพริมรตา สิมมา โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 08:58
60 6600061 เด็กชายชนภัทร เนตรสว่าง มันตานุสรณ์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 08:58
61 6600062 เด็กชายชินาธิป พุ่มพวง โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 09:01
62 6600063 เด็กชายวัชรนนท์ ดอกแก้วกลาง โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 09:02
63 6600064 เด็กหญิงมินธิดา คลี่เกษร โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 09:02
64 6600065 เด็กชายปุญญพัตน์ จันทร์เพ็ง โรงเรียนอนุบาลปานฤทัย จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 09:03
65 6600066 เด็กหญิงชญาดา อนันต์วีร์วิวัฒน์ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 09:04
66 6600067 เด็กชายกฤติเดช สำลีว่อง โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 09:04
67 6600068 เด็กชายศุภเดช ธรรมณี โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 09:06
68 6600069 เด็กชายศุภากร จินตวร โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 09:07
69 6600070 เด็กหญิงธนันต์ญดา กรแก้วกิจอนันต์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 09:07
70 6600071 เด็กหญิงชญาภา อนันต์วีร์วิวัฒน์ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 09:07
71 6600072 เด็กหญิงกรรรร ทองแก้วจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 09:12
72 6600073 เด็กหญิงปีย์ชญา ทองสมจ่า โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 09:14
73 6600074 เด็กชายโพธ์ทวี ชูช่วย โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 09:17
74 6600075 เด็กชายเตชิต ชุมพรัตน์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย จ.สุราษฎร์ธานี ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 09:19
75 6600076 เด็กหญิงชญานันทน์ คุ้มเพชร โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ จ.ระนอง ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 09:21
76 6600077 เด็กหญิงศุภกานต์ เภาสมบัติ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 09:21
77 6600078 เด็กหญิงอัจฉรา น้อยจีน โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 09:23
78 6600079 เด็กหญิงเบญจวรรณ จันทร์เพ็ง โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 09:24
79 6600080 เด็กชายเด็กชายทีปกร จันทนคีรินทร์ จันทนคีรินทร์ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 09:25
80 6600081 เด็กชายภูมิพัฒน์ เพชรสังกฤต โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 09:25
81 6600082 เด็กหญิงเปทิชา กาญจนพยัคฆ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 09:26
82 6600083 เด็กหญิงปภาวรินทร์ วลัยกนก โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 09:28
83 6600084 เด็กชายวราเทพ จิตรภิรมย์ โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 09:29
84 6600085 เด็กชายกิตติ์ธนา แสงกลม โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 09:36
85 6600086 เด็กชายกรณัฐ กุลมลิวัลย์ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 09:40
86 6600087 เด็กชายณัฐกรณ์ คณานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลปานฤทัย จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 09:41
87 6600088 เด็กชายกิตติ์ธนัตถ์ ยุทธอาจ มันตานุสรณ์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 09:42
88 6600089 เด็กชายภวิศฐ์ อภิวัฒนเสวี โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 09:43
89 6600090 เด็กหญิงภคพร สินณรงค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 09:47
90 6600091 เด็กหญิงชยิสรา อาจหาญ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 09:51
91 6600092 เด็กหญิงภัทรภร สุขคงมิตร โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 09:53
92 6600093 เด็กหญิงภัทรนันท์ โสนารถ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 09:54
93 6600094 เด็กหญิงกนกฉัตร เนตรประไพ โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 09:55
94 6600095 เด็กหญิงปิ่นทอง หนูม่วง โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 09:56
95 6600096 เด็กหญิงธัญญรัตน์ ฉลาด โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 09:57
96 6600097 เด็กชายกฤตเมท เพชรคีรี โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 10:07
97 6600098 เด็กชายมหาสมุทร ชำนาญกิจ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 10:10
98 6600099 เด็กชายวรดร ชิดดุสดี โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 10:15
99 6600100 เด็กชายณัฐวุฒิ เจริญวงษ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 10:16
100 6600101 เด็กชายธัชธรรม์ ภักดีคง โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 10:25
101 6600102 เด็กชายอภิวัฒน์ ธรรมรักษา โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 10:26
102 6600103 เด็กหญิงรมิตา แก้วดวง โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 10:31
103 6600104 เด็กชายพชรพล สมนายัง โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 10:32
104 6600105 เด็กชายทิทยุ ใจสมุทร โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 10:34
105 6600106 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา ไกรทรัพย์สกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 10:41
106 6600107 เด็กหญิงณัชชาณัณน์ ไกรทรัพย์สกุล มันตานุสรณ์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 10:41
107 6600108 เด็กชายภูมิพัฒน์ ไกรทรัพย์สกุล มันตานุสรณ์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 10:41
108 6600109 เด็กหญิงกนกณัฐ ชูกลิ่น มันตานุสรณ์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 10:47
109 6600110 เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์ เงินเจือ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 10:47
110 6600111 เด็กหญิงเฌอมาลย์ อนันตเมฆ มันตานุสรณ์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 10:50
111 6600112 เด็กหญิงจิรารัตน์ แจ่มจำรัส โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 10:51
112 6600113 เด็กหญิงสุภัชญา ชะนะแดง โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 10:56
113 6600116 เด็กชายพสธร ยืนยาว โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 11:05
114 6600117 เด็กชายคณิศร เพชรดำ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 11:07
115 6600118 เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน รัชตะวัฒน์สกุล โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 11:09
116 6600119 เด็กชายศุภากร เหมาะสม โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 11:14
117 6600120 เด็กหญิงวริศรา เจริญทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 11:18
118 6600121 เด็กหญิงพิมพ์มาดา คงสวี มันตานุสรณ์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 11:20
119 6600122 เด็กหญิงรมิดา เมืองรมย์ มันตานุสรณ์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 11:22
120 6600123 เด็กชายพลกร สุงคาสิทธิ์ โรงเรียนชุมพรศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 11:22
121 6600124 เด็กชายจิรพัฒน์ อาวาส โรงเรียนชุมพรศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 11:23
122 6600125 เด็กชายสรวิชญ์ จันทร์เรืองฤทธิ โรงเรียนชุมพรศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 11:23
123 6600126 เด็กหญิงศศิเลขา ตันติพิสิทธิ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 11:26
124 6600127 เด็กชายกฤตภาส จันพยูร โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 11:34
125 6600128 เด็กชายปุญญพัฒน์ เชาวลิตวงศ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 11:52
126 6600129 เด็กหญิงกันต์กมล ธนูศิลป์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 11:54
127 6600130 เด็กชายธิติพงศ์ วิบูลย์ศิลป์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 11:55
128 6600131 เด็กชายธัชพล เจริญสุข โรงเรียนชุมพรศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 11:56
129 6600132 เด็กชายศุภโชค กุศลประคอง โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 12:00
130 6600133 เด็กหญิงกานต์พิชชา อินทสุรัช โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 12:01
131 6600134 เด็กชายกิตติธัช สนั่นแสง โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 12:02
132 6600135 เด็กหญิงกานต์ศิณี สุวรรศาสตร์ มันตานุสรณ์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 12:08
133 6600136 เด็กชายปรกฟ้า แซ่ภู่ มันตานุสรณ์ จ.ชุมพร รอชำระเงิน 15 ธันวาคม 2565 12:10
134 6600137 เด็กหญิงวรวลัญช์ สร้อยสุวรรณ มันตานุสรณ์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 12:13
135 6600138 เด็กชายธรพัชร ศรีสง่า โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 12:14
136 6600139 เด็กชายเจษฎา อินทนาคม มันตานุสรณ์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 12:15
137 6600140 เด็กหญิงธัญชนก บุญชูดวง โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 12:17
138 6600141 เด็กหญิงอินทิรา สงค์ประภา โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 12:17
139 6600142 เด็กชายภูมินันท์ รอดสั้น มันตานุสรณ์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 12:17
140 6600143 เด็กหญิงบัณฑิตา เพ็ชรอาวุธ มันตานุสรณ์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 12:21
141 6600144 เด็กชายจิรเมธ แคล่วคล่อง มันตานุสรณ์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 12:21
142 6600145 เด็กหญิงขวัญพิชชา สุนาพันธ์ มันตานุสรณ์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 12:24
143 6600146 เด็กชายคุณานนท์ พรายสิน มันตานุสรณ์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 12:25
144 6600147 เด็กหญิงพิชญธิดา เนียมเที่ยง มันตานุสรณ์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 12:28
145 6600148 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญาณี แสงอุทัศน์ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 12:32
146 6600149 เด็กชายบรรยวัสถ์ พรสถิรพงศ์ มันตานุสรณ์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 12:33
147 6600150 เด็กชายภูริณัฐ สีสิน มันตานุสรณ์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 12:36
148 6600151 เด็กชายพงษภัทร เลาหโชติ มันตานุสรณ์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 12:39
149 6600152 เด็กชายปุนภัสส์ ศรีรอด มันตานุสรณ์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 12:42
150 6600153 เด็กหญิงอัญยภรณ์ ทิพย์รัตน์ มันตานุสรณ์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 12:52
151 6600154 เด็กชายวงศพัทธ์ ทองคำ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 12:53
152 6600155 เด็กชายพศุตม์ แก้วเจริญ มันตานุสรณ์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 12:56
153 6600156 เด็กชายปัญณวัฒน์ ลั่นออ โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 13:02
154 6600157 เด็กชายอติเทพ วงษ์กาญจนา โรงเรียนชุมพรศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 13:14
155 6600158 เด็กหญิงบุณยานุช รัตนภา โรงเรียนบ้านคลองสูบ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 13:16
156 6600159 เด็กชายณฐภัทร หลักซั่ว โรงเรียนชุมพรศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 13:23
157 6600160 เด็กชายอัครวัฒน ประสารวุธ โรงเรียนชุมพรศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 13:31
158 6600161 เด็กหญิงชาลิสา สมวงศ์ โรงเรียนชุมพรศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 13:38
159 6600162 เด็กชายปภังกร คะชะวะโร โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 13:43
160 6600163 เด็กชายศุภกฤต เทพพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 13:55
161 6600164 เด็กชายธัญพิสิษฐ์ คำจีน โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 14:25
162 6600165 เด็กชายสิรวิชญ์ รัตนพงศ์ โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 14:26
163 6600166 เด็กชายธนวัฒน์ ช่วยชูหนู โรงเรียนฝวาหมิงกงลิ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 14:28
164 6600167 เด็กหญิงสรินท์พัทธ์ ช่วยชูหนู โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 14:33
165 6600168 เด็กหญิงภัทริดา ปวงมาลา โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 14:36
166 6600169 เด็กชายชนกันต์ น้อยขาว โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 15:02
167 6600170 เด็กหญิงขวัญสิริ จิตโชติ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 15:07
168 6600171 เด็กหญิงสิริกาญจน์ หลักกำจร โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 15:24
169 6600172 เด็กชายปรินทร ไชยชาติ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 15:58
170 6600173 เด็กชายธนกร ชูรังสฤษฎิ์ โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 16:13
171 6600174 เด็กหญิงนวพร จิตตรง โรงเรียนฝวาหมิงกงลิ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 16:21
172 6600175 เด็กหญิงณปภัช ขุนทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 16:24
173 6600176 เด็กหญิงเบญญาภา ไชยต่อเขตต์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 16:33
174 6600177 เด็กหญิงวชรมน ทองกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลปานฤทัย จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 16:47
175 6600178 เด็กหญิงนทีกาญจน์ สัจกุล โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 16:49
176 6600179 เด็กหญิงไอรดา คำมะณี โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 16:51
177 6600180 เด็กหญิงเอกปรียา จารัตน์ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 17:04
178 6600181 เด็กชายภัทรดนัย ใสสุชล โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 17:07
179 6600182 เด็กชายณปภัช แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 17:07
180 6600183 เด็กชายชญภพ นาคอุบล โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 17:11
181 6600184 เด็กชายวริทธิ์ ตรีนันทวัน โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 17:19
182 6600185 เด็กชายวรวิช เตจะฟอง โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 17:25
183 6600186 เด็กหญิงติณณา เพชราภิรัชต์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 17:31
184 6600187 เด็กหญิงเปมิกา ธรรมชาติ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 17:31
185 6600188 เด็กหญิงกีรัตยา เอี่ยมสอาด โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 17:35
186 6600189 เด็กชายพัชรพล ภู่สอน โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 17:36
187 6600190 เด็กชายอรรถพจน์ ลิ่มศิลา โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 17:37
188 6600191 เด็กหญิงฐาปนีย์ เเสงเพ็ชร โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 17:45
189 6600192 เด็กหญิงวรัญญา พลมาตร โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 17:48
190 6600193 เด็กชายสิรวิชญ์ ขวัญทอง โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 17:49
191 6600194 เด็กหญิงรัชณีพร คงน้ำ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ จ.ระนอง ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 17:50
192 6600195 เด็กหญิงกมลวรรณ สุขแก้ว โรงเรียนสหศึกษา จ.เชียงใหม่ ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 17:51
193 6600196 เด็กชายขิษณุพงศ์ ทองปาน โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 18:05
194 6600197 เด็กชายธนกร พรมสุริยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 18:10
195 6600198 เด็กหญิงกฤติยาณี สอนสงคราม โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 18:12
196 6600199 เด็กชายกฤตภัค สงค์ประหยัด โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 18:17
197 6600200 เด็กหญิงวันฟ้าใส ปิลวาสน์ โรงเรียนฝวาหมิงกงลิ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 18:25
198 6600201 เด็กหญิงยูริสา ผลทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 18:26
199 6600202 เด็กหญิงนฤมล สาแก โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 18:31
200 6600203 เด็กชายธฤต ไชยนุ้ย โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 18:33
201 6600204 เด็กหญิงณิชากร กรดหนู โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 18:35
202 6600205 เด็กหญิงกุสาวดี พ้นภัย โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 18:37
203 6600206 เด็กหญิงกิตติยา แซ่ท่อง แซ่ท่อง โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร รอชำระเงิน 15 ธันวาคม 2565 18:40
204 6600207 เด็กชายฆนณัช พ่วงแม่กลอง โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 18:41
205 6600208 เด็กหญิงณัฐนรี มลการนา โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 18:44
206 6600209 เด็กหญิงอุดมพร คชสงค์ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 18:45
207 6600210 เด็กชายณภัทร พ่วงแม่กลอง โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 18:46
208 6600211 เด็กหญิงธนิสร อยู่สุข โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 18:46
209 6600212 เด็กชายเปรมศักดิ์ เลาวงศ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 18:48
210 6600213 เด็กหญิงลภัสรดา คงแป้น โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 18:49
211 6600214 เด็กชายพิชญะ สง่างาม โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 18:57
212 6600215 เด็กชายภูพิพัฒน์ ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 19:00
213 6600216 เด็กชายเตชิต จำเริญจิตต์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 19:11
214 6600217 เด็กหญิงเปี่ยมสุข ทองป้อง โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 19:12
215 6600218 เด็กหญิงสุญาดา นิริน โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 19:22
216 6600219 เด็กชายฐภัทร พรมพัตร มันตานุสรณ์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 19:24
217 6600220 เด็กหญิงชณิดาภา พรมพัตร มันตานุสรณ์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 19:24
218 6600221 เด็กชายเดโชชัย โตคีริน โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 19:25
219 6600222 เด็กหญิงหทัยภัท โกฏเพชร โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 19:25
220 6600223 เด็กหญิงวรรณสุรีย์ แจ่มนิ่ม โรงเรียนวัดหูรอ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 19:26
221 6600224 เด็กชายรัฐภูมิ เนียมปู่ โรงเรียนบ้านหาดใน จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 19:30
222 6600225 เด็กชายยศวริศ สง่างาม โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 19:31
223 6600226 เด็กชายภคิน หงอสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 19:34
224 6600227 เด็กหญิงพิชชาภา มุกข์น้อย โรงเรียนฝวาหมิงกงลิ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 19:35
225 6600228 เด็กชายกุลธวัช ปุจฉาการณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 19:36
226 6600229 เด็กหญิงแพรพันวา สุทธานี โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 19:38
227 6600230 เด็กชายณัฐภัทร แสงวิลัย โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 19:38
228 6600231 เด็กหญิงณิชกานต์ จิตรรักษ์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 19:40
229 6600232 เด็กชายวีรพล หญีตป้อม โรงเรียนบ้านหาดใน จ.ชุมพร รอชำระเงิน 15 ธันวาคม 2565 19:41
230 6600233 เด็กชายด.ช.ธนวัฒน์ สุดดวง เลขที่1 โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 19:41
231 6600234 เด็กชายอัครชัย เรืองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 19:44
232 6600235 เด็กชายกิตติทัต น้อยศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 19:44
233 6600236 เด็กหญิงธนัทฌญา ช่วยเต็ม โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 19:45
234 6600237 เด็กชายอิทธิพัทธ์ กุยสาย โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 19:51
235 6600238 เด็กชายกันตินันท์ อรทัย โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 19:53
236 6600239 เด็กหญิงณฐภัทร เผือกผ่อง โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 20:03
237 6600240 เด็กหญิงอินทิรา เนียมคำ โรงเรียนฝวาหมิงกงลิ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 20:11
238 6600241 เด็กชายสถาพร เถลิงศรีสกุล โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 20:17
239 6600242 เด็กชายรัชชานนท์ ปาลพัฒน์ โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 20:19
240 6600243 เด็กหญิงชาลิสา สังข์มรรทร โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 20:21
241 6600244 เด็กชายนิติธร จันทร์ใหว โรงเรียนฝวาหมิงกงลิ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 20:22
242 6600245 เด็กชายฐนยศ แตงเลี่ยน โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 20:23
243 6600246 เด็กหญิงเขมณัฎ ไมตรีจิตร์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 20:24
244 6600247 เด็กชายคุณากร พรหมขุนทอง โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 20:25
245 6600248 เด็กหญิงธันยรัตน์ ธนาศรี โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 20:31
246 6600249 เด็กหญิงสุณิฌา ศรีวิสัย โรงเรียนวัดธัญญาราม จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 20:33
247 6600250 เด็กชายฉัตรชัย กุยุคำ โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 20:33
248 6600251 เด็กหญิงสิริกร แก้วสวี โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 20:39
249 6600252 เด็กหญิงทักษวดี สวาสดิ์นา โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 20:40
250 6600253 เด็กหญิงกรกนก ลือชัย โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 20:43
251 6600254 เด็กหญิงกัลยรัตน์ ทั้งสวัสดิ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 20:45
252 6600255 เด็กชายเทพมนตรี เหมราช โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 20:46
253 6600256 เด็กหญิงอภิชญา อุดมทรัพย์ โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 20:55
254 6600257 เด็กหญิงณัฏฐกมล สินทอง โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 20:56
255 6600258 เด็กหญิงวีรยา เพ็ชรน้อย โรงเรียนฝวาหมิงกงลิ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 20:56
256 6600259 เด็กชายสิงหนาถ ฉิมหาด โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 20:58
257 6600260 เด็กหญิงพิชญากร บินรินทร์ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 21:00
258 6600261 เด็กชายณัฐกรณ์กฤตย์ จันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 21:01
259 6600262 เด็กชายชวกร ปิ่นสังข์ โรงเรียนสหศึกษา จ.เชียงใหม่ ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 21:03
260 6600263 เด็กชายณัฐรัฐ คงแท่น โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 21:13
261 6600264 เด็กหญิงรักษิณา รัตนพล โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 21:15
262 6600265 เด็กหญิงศิรภัสสร จาวะยนต์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 21:21
263 6600266 เด็กชายสุวิจักขณ์ บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 21:24
264 6600267 เด็กชายวีรภัทร จุลบุตร์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 21:33
265 6600268 เด็กชายชนาเมธ ทองซุ่ย โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 21:39
266 6600269 เด็กชายสรสิช ทนงแผลง โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 21:41
267 6600270 เด็กชายกฤตเมธ โชติกมาศ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 21:43
268 6600271 เด็กชายรามิล แสงสุริย์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 21:45
269 6600272 เด็กหญิงพัชริดา แดงระยับ โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 21:46
270 6600273 เด็กหญิงมนัสนันท์ สมประสงค์ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 21:48
271 6600274 เด็กหญิงเอื้อการย์ ชนะการ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 21:54
272 6600275 เด็กชายกันตพงศ์ ยินดี โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 21:58
273 6600276 เด็กหญิงปิยฉัตร สมตัน โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 22:02
274 6600277 เด็กชายภคภัทร อุ้ยนอง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 22:18
275 6600278 เด็กชายพลกฤต รักดี โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 22:29
276 6600279 เด็กหญิงชาลิสา วีระวงษ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 22:37
277 6600280 เด็กชายภูมินทร์ จัตตามาศ โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 22:47
278 6600281 เด็กหญิงณัฐฐชาพร คงทองมาก โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 23:06
279 6600282 เด็กชายภัทรพล เพียรพัฒนชัย โรงเรียนบ้านปากคลอง จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 23:17
280 6600283 เด็กหญิงชัญญณัท คนซื่อ โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 15 ธันวาคม 2565 23:30
281 6600284 เด็กชายพชร จำรูญมนตรี โรงเรียนฝวาหมิงกงลิ จ.ชุมพร รอชำระเงิน 16 ธันวาคม 2565 05:03
282 6600285 เด็กชายวิธวิทย์ โลกมิตร โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 05:46
283 6600286 เด็กชายคเณศ แก่นทอง โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 06:36
284 6600287 เด็กชายชยพล พรหมเทพ โรงเรียนอนุบาลปานฤทัย จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 07:40
285 6600288 เด็กหญิงณฤดี ทองแดง โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 07:59
286 6600289 เด็กชายกิตติพงษ์ รามดร โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 08:23
287 6600290 เด็กชายจักรภัทร อุ่นใจ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 08:33
288 6600291 เด็กหญิงชนัญชิดา เคี่ยนบุ้น โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 08:34
289 6600292 เด็กหญิงมนทกานต์ สิทธิศักดิ์ โรงเรียนชุมพรศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 08:35
290 6600293 เด็กหญิงปาณิสรา พลกำจร โรงเรียนฝวาหมิงกงลิ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 08:48
291 6600294 เด็กหญิงนภษร สัตตะเลิศ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 08:57
292 6600295 เด็กชายนพกร บุญอินทร์ โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 09:01
293 6600296 เด็กชายพุฒิพงศ์ เชิงไกรยัง โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 09:01
294 6600297 เด็กหญิงปุณณดา พลนาการ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 09:01
295 6600298 เด็กชายณธฤกษ์ ทองฉิม อนุบาลอำนวยสุข จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 09:02
296 6600299 เด็กหญิงอรณิชา บุญอินทร์ โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 09:04
297 6600300 เด็กหญิงวริศรา พันธ์ชะนะ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 09:06
298 6600301 เด็กชายเขตภูมิ ช่วยสกุล โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 09:08
299 6600302 เด็กชายศักยภาพ วิทยายงค์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 09:08
300 6600303 เด็กหญิงนงนภัส โกษฐเพชร โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 09:09
301 6600304 เด็กหญิงนรีกานต์ โชคชัย โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 09:09
302 6600305 เด็กหญิงเปมิกา ดำรัสการ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 09:10
303 6600306 เด็กหญิงปองบุณณ์ วัฒนะ โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 09:13
304 6600307 เด็กหญิงกัญญาพัชญ์ ดีสุดใจ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 09:25
305 6600308 เด็กหญิงเปรมยุดา ภูริปาณิก โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 09:38
306 6600309 เด็กชายภาสกร สุวรรณยอด โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 09:42
307 6600310 เด็กชายธีรทัสส์ สวัสดีจันทร์ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 09:47
308 6600311 เด็กชายยศกร พูลสุข โรงเรียนฝวาหมิงกงลิ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 09:48
309 6600312 เด็กหญิงปุญญิศา วิเชียรเกื้อ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 09:49
310 6600313 เด็กชายปัณณพัฒน์ ไพบูลย์สมบัติ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 09:51
311 6600314 เด็กหญิงพรรณอร ศักดิ์แสง โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 09:55
312 6600315 เด็กชายพชร จำรูญมนตรี โรงเรียนฝวาหมิงกงลิ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 09:58
313 6600316 เด็กหญิงชลภัสสรณฺ์ ชิตจุ้ย โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 09:59
314 6600317 เด็กชายกรภัค ตันศิลา โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 10:01
315 6600318 เด็กชายชลากร สุวรรณยอด โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 10:02
316 6600319 เด็กหญิงพิมพ์กรณ์สกุล ศาสตร์หนู มันตานุสรณ์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 10:04
317 6600320 เด็กชายกรวีร์ ตันศิลา โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 10:06
318 6600321 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์ เสงี่ยมวรกุล โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 10:08
319 6600322 เด็กชายสัญชิต ชิ้นฟัก โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 10:10
320 6600323 เด็กชายฉันทวัฒน์ เสียมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 10:12
321 6600324 เด็กหญิงแก้วขวัญ บัวทอง โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 10:14
322 6600325 เด็กหญิงPantida Chujeen โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 10:18
323 6600326 เด็กชายภูริภัสร์ นาคเทวัญ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 10:29
324 6600327 เด็กชายธนพนธ์ พรหมขุนทอง มันตานุสรณ์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 10:30
325 6600328 เด็กหญิงอธืญาดา มีราช มันตานุสรณ์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 10:31
326 6600329 เด็กหญิงภูริชญา เชื้อชะเอม โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 10:32
327 6600330 เด็กหญิงขนิษฐา ศันติวิชยะ โรงเรียนฝวาหมิงกงลิ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 10:35
328 6600331 เด็กหญิงณัฐณิชา คงชินศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 10:37
329 6600332 เด็กหญิงปัณฑิกา ขุนดำ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 10:41
330 6600333 เด็กชายภูริพัฒน์ บรรพต โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 10:42
331 6600334 เด็กชายสดายุ เชื้อดี โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย จ.ชุมพร รอชำระเงิน 16 ธันวาคม 2565 10:43
332 6600335 เด็กชายนราวุธ อินทบุตร โรงเรียนชุมพรศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 10:44
333 6600336 เด็กชายภัทรวรรธน์ หงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 10:45
334 6600337 เด็กหญิงธนัญชนก เรียบร้อย โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร รอชำระเงิน 16 ธันวาคม 2565 10:46
335 6600338 เด็กหญิงธัญชนก เลาวิลาศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 10:48
336 6600339 เด็กหญิงธนัญชนก เรียบร้อย โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 10:52
337 6600340 เด็กชายธนวินท์ ภู่สาร โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 10:56
338 6600341 เด็กหญิงประภัสสร ทาทอง โรงเรียนชุมพรศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 10:58
339 6600342 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ดำแดง โรงเรียนชุมพรศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 11:04
340 6600343 เด็กชายกรวิชญ์ พัฒจิ้น โรงเรียนชุมพรศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 11:11
341 6600344 เด็กชายล้อมเดช เพชรเวียง โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 11:14
342 6600345 เด็กชายกฤษกร พงษ์พันธ์ โรงเรียนชุมพรศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 11:19
343 6600346 เด็กชายดนุภัทร จันทร์ใหม่ โรงเรียนชุมพรศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 11:28
344 6600347 เด็กหญิงอมรรัตน์ ตะโกท่า โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 11:29
345 6600348 เด็กชายพชรพล วงษ์ไกร โรงเรียนชุมพรศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 11:36
346 6600349 เด็กหญิงเกสินี ศรีชื่นชม โรงเรียนฝวาหมิงกงลิ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 11:38
347 6600350 เด็กหญิงพิมชญาณัฐ ชูสังข์ โรงเรียนชุมพรศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 11:43
348 6600351 เด็กชายกันณภัทร ศรีทัพไทย โรงเรียนชุมพรศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 11:51
349 6600352 เด็กหญิงกันตยา ประดับการ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 11:59
350 6600353 เด็กชายตฤณ คุณพิสุทธิ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 12:26
351 6600354 เด็กชายณัฐกฤษ หนูอิ่ม โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 12:34
352 6600355 เด็กชายภานุพงศ์ เรืองแดง โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 12:39
353 6600356 เด็กชายปรานต์ ปานสวี มันตานุสรณ์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 12:39
354 6600358 เด็กชายธนกฤษ คงกระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 12:46
355 6600359 เด็กหญิงเดือนดารา ไชยสิงห์ มันตานุสรณ์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 12:47
356 6600360 เด็กชายติณณภพ วิชัยดิษฐ โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 12:48
357 6600361 เด็กชายศักย์ศรณ์ ชุมวรฐายี มันตานุสรณ์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 12:51
358 6600362 เด็กชายกฤติน ธีระสัมพันธ์ มันตานุสรณ์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 12:54
359 6600363 เด็กชายปันยกฤช สนานคุณ โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 12:56
360 6600364 เด็กชายสมิท ซื่อตรง มันตานุสรณ์ จ.ชุมพร รอชำระเงิน 16 ธันวาคม 2565 13:03
361 6600365 เด็กหญิงณัฏฐกานต์ ตรีทอง โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร รอชำระเงิน 16 ธันวาคม 2565 13:37
362 6600366 เด็กชายณัฐธัญ เกิดด้วง โรงเรียนบ้านคลองเหนก จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 13:46
363 6600367 เด็กชายณัฐพร พรหมทอง โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 14:03
364 6600368 เด็กชายมาร์โค่ กาลพัฒน์ ชิทาดินี่ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 14:43
365 6600369 เด็กชายศิระภพ อดทน โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 14:58
366 6600370 เด็กชายณัฐวัฒน์ บุญเจริญสุขวงศ์ โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 15:04
367 6600371 เด็กหญิงกุลจิรา พิมพ์ทอง โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 15:16
368 6600372 เด็กชายโฆษณพงศ์ ทุติยพงษ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 15:16
369 6600373 เด็กชายนิติศิริ พยัฆยุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 15:20
370 6600374 เด็กชายภูบดินทร์ นพคุณ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 15:30
371 6600375 เด็กชายธีรภัทร มาตวิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 15:43
372 6600376 เด็กหญิงศุภธิดา บุญศรี โรงเรียนวัดหูรอ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 16:47
373 6600377 เด็กชายวรินทร สุขใส โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 16:49
374 6600378 เด็กชายปิยะภากร กุยุคำ โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 16:56
375 6600379 เด็กหญิงณรดา คุ้มเพชร โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ จ.ระนอง ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 16:57
376 6600380 เด็กหญิงอุนนดา รอดเผือก โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 16:57
377 6600381 เด็กชายรชต กุยุคำ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 17:01
378 6600382 เด็กหญิงชฎานุช ประสารวุฒิ โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 17:20
379 6600383 เด็กหญิงณัฏฐนิชา พลสิงห์ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 17:29
380 6600384 เด็กหญิงศรยา กนกวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 17:37
381 6600385 เด็กชายพชร อามานนท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 17:39
382 6600386 เด็กหญิงสิรภัทร อ่อนมุข โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 17:41
383 6600387 เด็กหญิงลัญช์ยาณิศ สุขพรเจริญ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 17:46
384 6600388 เด็กหญิงชิดชนก สุทธิรัตน์ โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 17:48
385 6600389 เด็กหญิงชัญญานิษฐ์ สุขพรเจริญ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 17:51
386 6600390 เด็กชายนิธฌาน คําวาศรี โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 17:52
387 6600391 เด็กหญิงธิดาพร เกตสา โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 17:58
388 6600392 เด็กหญิงชญานี พรหมเเก้ว โรงเรียนฝวาหมิงกงลิ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 18:01
389 6600393 เด็กหญิงอนันตญา เชิดเกียรติสกุล โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 18:03
390 6600394 เด็กหญิงเนตรณพัฒน์ พานิช โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 18:05
391 6600395 เด็กหญิงปริยฉัตร ราชานาค โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 18:20
392 6600396 เด็กหญิงณัทธนญา ช่วยเต็ม โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 18:23
393 6600397 เด็กชายรวิกร คลังนิมิตร โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 18:31
394 6600398 เด็กหญิงพีรดา เรืองสังข์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 18:37
395 6600399 เด็กหญิงอภิสรา สูตรประจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 18:37
396 6600400 เด็กหญิงปณิดา แท่นอินทร์ โรงเรียนฝวาหมิงกงลิ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 18:38
397 6600401 เด็กหญิงวรินยุพา หะรังศรี โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 18:42
398 6600402 เด็กหญิงชนันภรณ์ อุดมเศรษฐ โรงเรียนฝวาหมิงกงลิ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 18:47
399 6600403 เด็กหญิงธนวรรณ พ่วงแม่กลอง โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 18:49
400 6600404 เด็กชายชวพัฒน์ ภูเตศวร โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 18:55
401 6600405 เด็กหญิงมาลินดา สังข์แก้ว โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 18:59
402 6600406 เด็กหญิงพสชนัน สดากร โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 19:00
403 6600407 เด็กหญิงวโรทัย กดอยู่ โรงเรียนวัดลำนาว จ.นครศรีธรรมราช ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 19:02
404 6600408 เด็กชายภูริช ตันเจริญ โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 19:02
405 6600409 เด็กชายชวกานต์ ภูเตศวร โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 19:04
406 6600410 เด็กหญิงอริสา เภานิรีบ โรงเรียนฝวาหมิงกงลิ จ.ชุมพร รอชำระเงิน 16 ธันวาคม 2565 19:12
407 6600411 เด็กชายภพธนภณ ภักดีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 19:23
408 6600412 เด็กชายธนภัทร จรเสนาะ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 19:29
409 6600413 เด็กชายภูริวัฒน์ ลิ้มสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปานฤทัย จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 19:30
410 6600414 เด็กชายธนดล สัณฑิติธรรม โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 19:32
411 6600415 เด็กหญิงเบญญาภา ภุมรินทร์ โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 19:53
412 6600416 เด็กหญิงณภัทรศร ทองเขียว ฝวาหมินกงลิ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 19:53
413 6600417 เด็กหญิงพิชชา พิลาคำ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 20:03
414 6600418 เด็กชายมกรธวัช แสงนิล โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 20:12
415 6600419 เด็กหญิงณัฐมน แก้วดอนไพร โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 20:21
416 6600420 เด็กหญิงพอเพียง สดากร โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 20:24
417 6600421 เด็กหญิงนฤภร ติ้วพานิช โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 20:38
418 6600422 เด็กหญิงกมลชนก จงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 20:42
419 6600423 เด็กหญิงปรีชญา ศักดิ์ปฏิฐา โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 20:50
420 6600424 เด็กหญิงภัสสร หลักกำจร โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 20:51
421 6600425 เด็กชายทวีเดช ยืนยัน ฝวาหมินกงลิ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 20:53
422 6600426 เด็กหญิงณัฎฐณิชา สายะบุตร โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 20:55
423 6600427 เด็กชายกรณ์ดนัย สงค์ประหยัด โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 20:55
424 6600428 เด็กชายปุณณวิช หงษ์เวียงจันทร์ ฝวาหมินกงลิ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 21:00
425 6600429 เด็กหญิงบุรัสกร กำบัง โรงเรียนอนุบาลเกษมวิทยา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 21:01
426 6600430 เด็กชายภัทรพล ฉิมพลี โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 21:01
427 6600431 เด็กชายกฤชนพัต ฉิมพลี โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 21:04
428 6600432 เด็กหญิงพิชญาพัชร์ จันทร์สิน โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 21:11
429 6600433 เด็กชายธนธัช ชุมเจริญ โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 21:12
430 6600434 เด็กหญิงโชติกา สุขเปรมปรี โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 21:12
431 6600435 เด็กหญิงกนกกาญจน์ พรหมเจริญ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 21:13
432 6600436 เด็กหญิงวรัชญา ซุ่ยยัง โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 21:28
433 6600437 เด็กชายศุภณัฐ สังข์สม โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 21:41
434 6600438 เด็กหญิงธัญญรัตณ์ แหล่งหล้า โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 21:48
435 6600439 เด็กหญิงพาทินธิดา ดวงแป้น โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 21:51
436 6600440 เด็กชายกันตพงศ์ วินารัตน์ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 21:52
437 6600441 เด็กชายภูมิภัทร จุลสิทธิโยธา โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 21:54
438 6600442 เด็กหญิงนภสร วรวุฒิฤทธิกุล โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 21:59
439 6600443 เด็กหญิงนภชนก วรวุฒิฤทธิกุล โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 22:04
440 6600444 เด็กหญิงธนิตา บัวสอน โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 22:19
441 6600445 เด็กชายธนัท ตันเสถียร โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 22:21
442 6600446 เด็กชายศักดิ์ชัย ธนบัตร โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 22:31
443 6600447 เด็กชายภูตะวัน สมบัติพิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 23:01
444 6600448 เด็กหญิงมัญชุสา ใจตรง โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 16 ธันวาคม 2565 23:19
445 6600449 เด็กชายวุฒิชัย แก่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 00:52
446 6600450 เด็กหญิงวิสาวดี โพธิ์น้อย โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 06:43
447 6600451 เด็กชายนัทธ​พงศ์​ ภู่ระหง​ษ์ โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 07:49
448 6600452 เด็กหญิงชมพูนุช รัตนพันธ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 08:10
449 6600453 เด็กหญิงพรภวันต์ เกตุนุ้ย โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 08:19
450 6600454 เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ทวารัตน์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 08:19
451 6600455 เด็กชายพิรภพ อิ่มแมน โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 08:30
452 6600456 เด็กชายธนกร อิ่มใจ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 08:37
453 6600457 เด็กชายพรหมพรรณวาล จังติยานนท์ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 08:52
454 6600458 เด็กชายทีปกร แต่งสถิตย์ มันตานุสรณ์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 09:02
455 6600459 เด็กชายธนดล ปิยทัศสี โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 09:06
456 6600460 เด็กหญิงวิมลมณี จิรเศรษฐานนท์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 09:10
457 6600461 เด็กหญิงปาณิสรา สามงามทอง โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 09:23
458 6600462 เด็กหญิงเจนารัชต์ อื้อยงสีห์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 09:25
459 6600463 เด็กชายพัทธรพล นิภานันท์ โรงเรียนวัดพิชัยยาราม จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 09:33
460 6600464 เด็กชายวรเดช กล่อมสงค์ โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 09:36
461 6600465 เด็กชายก้องกิดากร งามอารมย์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 09:39
462 6600466 เด็กชายธนากร สีคำ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 09:49
463 6600467 เด็กชายธนพัต ฐินะกุล มันตานุสรณ์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 09:59
464 6600468 เด็กชายธนพร สิบทิศ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 10:18
465 6600469 เด็กชายชัชชานนท์ ศิลาทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 10:24
466 6600470 เด็กชายธนกร ศรีชู โรงเรียนฝวาหมิงกงลิ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 10:31
467 6600471 เด็กชายกฤตภาส นครเสด็จ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 10:40
468 6600472 เด็กชายณัฏฐภัทร ขุ่มชื่น โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 10:45
469 6600473 เด็กหญิงธัญญรัตน์ ปราบพล โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 10:47
470 6600474 เด็กหญิงภาสุนัน พรหมขุนทอง โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 10:52
471 6600475 เด็กหญิงปวริศา ใจเอื้อ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 10:53
472 6600476 เด็กหญิงฐิตารีย์ ขาวแสง โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 11:00
473 6600477 เด็กหญิงฌาลิณี รัตนโสภา โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 11:04
474 6600478 เด็กชายทักษ์ดนัย เกษสยม โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 11:09
475 6600479 เด็กหญิงภิชานันท์ สุขพล โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 11:10
476 6600480 เด็กชายณฐ ถึงเสียบญวน โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 11:15
477 6600481 เด็กหญิงทอปัด สกลุนิมิตร โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 11:17
478 6600482 เด็กหญิงธัญญรัศม์ พรหมนิมิตร โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 11:28
479 6600483 เด็กหญิงรินรฎา ใจรังษี โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 11:29
480 6600484 เด็กชายปริญญา มหาแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 11:36
481 6600485 เด็กชายชินภัสร์ เเพรสมบูรณ์ โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 11:41
482 6600486 เด็กหญิงณัชชา ทรรพวสุ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 11:59
483 6600487 เด็กหญิงสุธาสินี ชั่งสัจจา โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 12:10
484 6600488 เด็กหญิงปารศา อ่อนละมัย โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 12:29
485 6600489 เด็กหญิงชนัญชิดา แก้ววิจิตร โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 12:34
486 6600490 เด็กชายรวิษฎา รอดสิน โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 12:40
487 6600491 เด็กหญิงณัฏฐณิชา บุญกิจ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร รอชำระเงิน 17 ธันวาคม 2565 12:49
488 6600492 เด็กชายดนัสวิน สนอง โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 12:56
489 6600493 เด็กชายธัญญพัฒน์ จันทร์ผ่อง โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 13:07
490 6600494 เด็กหญิงอภิณห์พร จุลเสนีย์ชร โรงเรียนบ้านหนองจิก จ.ระนอง ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 13:11
491 6600495 เด็กหญิงอาทิตยา กาลพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 13:14
492 6600496 เด็กชายวริษฐ์ ปลอดทุกข์ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 13:19
493 6600497 เด็กชายภบัณชกร ไพบูลย์ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 13:27
494 6600498 เด็กหญิงณัฐกานต์ รสมาลา โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 13:30
495 6600499 เด็กชายคุณสการณ์ สงวนสินธิ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 13:32
496 6600500 เด็กชายอนุศิษฏ์ ช่วยรอดหมด โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 13:36
497 6600501 เด็กหญิงณยาดา แก้วลมัย โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 13:40
498 6600502 เด็กชายกฤตกร เปรมชัยปราการ โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 14:04
499 6600503 เด็กชายพศิน มีเพียร โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 14:07
500 6600504 เด็กหญิงญาณิศา ทองสนิท ฝวาหมินกงลิ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 14:07
501 6600505 เด็กชายศิวกร ถนอมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 14:12
502 6600506 เด็กหญิงณัฐณิชา ยศขุน โรงเรียนฝวาหมิงกงลิ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 14:17
503 6600507 เด็กชายศิรวิทย์ คชสิงห์ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 14:17
504 6600508 เด็กชายด.ช.ณฐพันธุ์ เมฆนิติกุล โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) จ.ชุมพร รอชำระเงิน 17 ธันวาคม 2565 14:17
505 6600509 เด็กชายกฤษญาณ์ ถนอมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 14:24
506 6600510 เด็กหญิงวิลาสินี เพชรสินลา โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 14:26
507 6600511 เด็กชายทฤษฎี สุนทรหงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 14:30
508 6600512 เด็กชายด.ช.ณฐพันธุ์ เมฆนิติกุล โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 14:32
509 6600513 เด็กหญิงณหัทย ทองไตรภพ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 14:41
510 6600514 เด็กหญิงธรรศจรส ธีระพันธ์ ฝวาหมินกงลิ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 15:08
511 6600515 เด็กหญิงชญานันท์ อินทร์เชื้อ ฝวาหมินกงลิ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 15:33
512 6600516 เด็กหญิงชนิดา สาถั่ว โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 15:37
513 6600517 เด็กหญิงจิณณพัต วิชัยดิษฐ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 15:41
514 6600518 เด็กชายเดชปภัช ประภัสสรพิทักษ์ ฝวาหมินกงลิ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 15:48
515 6600519 เด็กหญิงกัญพัชญ์ อินทสุภา ฝวาหมินกงลิ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 16:05
516 6600520 เด็กหญิงชนิกานติ์ ตั้งธนากิตติวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 16:07
517 6600521 เด็กชายสวิตต์ องอาจ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 16:12
518 6600522 เด็กหญิงภีมมิกา ทองไทย ฝวาหมินกงลิ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 16:14
519 6600523 เด็กชายกัณวุฒิ บุตรหงษ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 16:17
520 6600524 เด็กหญิงชนัญธิดา แซ่ลิ้ม ฝวาหมินกงลิ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 16:34
521 6600525 เด็กหญิงอรญา ผลพฤกษา โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 16:36
522 6600526 เด็กหญิงอุรชา เศวตวงศ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 16:38
523 6600527 เด็กหญิงจินต์จุฑา ศรีทับ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 16:41
524 6600528 เด็กชายพสธร ศรีทับ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 16:43
525 6600529 เด็กหญิงชลาชล อินทรมะณี โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 16:46
526 6600530 เด็กชายพิชญกร วิสาโรจน์ โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 16:47
527 6600531 เด็กชายภากร สินเสวตร โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 16:54
528 6600532 เด็กชายพชร บัวสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 16:56
529 6600533 เด็กหญิงไอยวรินท์ เเสงเเก้ว ฝวาหมินกงลิ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 17:03
530 6600534 เด็กหญิงกนกวรรณ ฮวดขำ โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 17:11
531 6600535 เด็กชายสรธร คำทาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 17:34
532 6600536 เด็กหญิงพัธริดา เปี่ยมสกุล โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 17:55
533 6600537 เด็กหญิงชัญญานุช นาคทองรูป โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 18:16
534 6600538 เด็กหญิงโชติกา ตรีสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 18:36
535 6600539 เด็กหญิงณัฐิยา พรหมพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 18:38
536 6600540 เด็กหญิงศรวณีย์ อินอาจทรมาตย์ โรงเรียนสหศึกษา จ.เชียงใหม่ ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 18:44
537 6600541 เด็กหญิงรัตนาพร เเสงกล่ำ ฝวาหมินกงลิ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 18:48
538 6600542 เด็กชายธวัชรพงษ์ พันธ์ฟัก โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 19:01
539 6600543 เด็กหญิงธนัชชา วีระกุล โรงเรียนวัดหูรอ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 19:03
540 6600544 เด็กหญิงเหมือนฝัน นิรัญชอน โรงเรียนบ้านปากคลอง จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 19:09
541 6600545 เด็กชายกรวีร์ ทาตา โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 19:11
542 6600546 เด็กชายธนกร ทิพกองลาด โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 19:13
543 6600547 เด็กชายศุภวิชช์ รัตนติน โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 19:22
544 6600548 เด็กหญิงประวีณา สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปานฤทัย จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 19:24
545 6600549 เด็กชายเอื้ออังกูร ทรัพย์อดุลชัย โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 19:48
546 6600550 เด็กหญิงภัทรวรรณ เชื้อทอง โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 19:49
547 6600551 เด็กหญิงณัฐญดา มงคล โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 19:50
548 6600552 เด็กหญิงธันยธรณ์ กนกกันฑพงษ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 19:56
549 6600553 เด็กชายอชิระ กาญจนชุมพล โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 19:59
550 6600554 เด็กหญิงณัฐชยา รักแดง โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 20:00
551 6600555 เด็กหญิงพิชญทัฬห์ หอมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 20:09
552 6600556 เด็กหญิงด.ญอมรศิริ สุสมุด โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 20:32
553 6600557 เด็กหญิงอักษราภัค จกโป โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 20:34
554 6600558 เด็กหญิงสุภัสสรา ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 20:35
555 6600559 เด็กหญิงธนพร นวลพจน์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 20:42
556 6600560 เด็กหญิงปรานวรินทร์ กัณหา โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 20:57
557 6600561 เด็กหญิงอริสา วรรณเผือก โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 20:57
558 6600562 เด็กหญิงบัณฑิตา ประเสริฐวรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 21:12
559 6600563 เด็กชายศุภากร เกษแดงสกลวุฒิ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 21:20
560 6600564 เด็กหญิงพิมพกานต์ ศิริมากุล โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 21:31
561 6600565 เด็กหญิงตฤณวนันต์ กลอยสวาท โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 21:39
562 6600566 เด็กชายสิรวิชญ์ ใจงาม โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 21:42
563 6600567 เด็กชายณฐพล มณีวงษ์ โรงเรียนบ้านหาดใน จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 21:51
564 6600568 เด็กชายธนภัทร ตั่งดี โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 22:11
565 6600569 เด็กหญิงจริญรัตน์ แก้วใจดี โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 17 ธันวาคม 2565 22:25
566 6600570 เด็กหญิงพิชชา พนาสุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 18 ธันวาคม 2565 06:32
567 6600571 เด็กชายทศสวัฒน์ เกตุวารี ฝวาหมินกงลิ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 18 ธันวาคม 2565 06:55
568 6600572 เด็กหญิงปาริฉัตร พังแพร่ โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) จ.ชุมพร รอชำระเงิน 18 ธันวาคม 2565 07:54
569 6600573 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ชุมบัวจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 18 ธันวาคม 2565 07:56
570 6600574 เด็กหญิงปรัชญาภรณ์ บุญชะนะ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 18 ธันวาคม 2565 08:16
571 6600575 เด็กหญิงปรัชญาภา บุญชะนะ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 18 ธันวาคม 2565 08:20
572 6600576 เด็กชายกฤชนนท์ จารีมุข โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 18 ธันวาคม 2565 08:27
573 6600577 เด็กชายกรวิชญ์ สงดำ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 18 ธันวาคม 2565 08:32
574 6600578 เด็กหญิงกฤติมา เเผนคง โรงเรียนบ้านหาดใน จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 18 ธันวาคม 2565 09:35
575 6600579 เด็กหญิงพาทินธิดา โมฬี โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 18 ธันวาคม 2565 09:45
576 6600580 เด็กชายกิตติธัช สกุลศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 18 ธันวาคม 2565 10:04
577 6600581 เด็กหญิงเด็กหญิงกิตติยา พรมสาท โรงเรียนวัดน้อมถวาย จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 18 ธันวาคม 2565 10:08
578 6600582 เด็กชายปภังกร พวงมาลัย โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 18 ธันวาคม 2565 10:14
579 6600583 เด็กหญิงธันยพัต เนียมนุช ฝวาหมินกงลิ จ.ชุมพร รอชำระเงิน 18 ธันวาคม 2565 10:21
580 6600584 เด็กชายชิษณุพงศ์ ปรีชาชน โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 18 ธันวาคม 2565 10:45
581 6600585 เด็กหญิงธัญจิรา สระภูริพงศ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 18 ธันวาคม 2565 10:58
582 6600586 เด็กหญิงพิชญาภา ธนวัชรไพศาล โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 18 ธันวาคม 2565 11:05
583 6600587 เด็กหญิงนิภาพรรณ แก้วประดิษฐ์ ฝวาหมินกงลิ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 18 ธันวาคม 2565 11:20
584 6600588 เด็กชายภาณุรุจน์ โพธิสาร ภูบดินทร์พิทยาลัย จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 18 ธันวาคม 2565 11:31
585 6600589 เด็กหญิงฐิติมา นิยมรัฐ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 18 ธันวาคม 2565 11:44
586 6600590 เด็กหญิงณัฐมน ทองประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ จ.ระนอง ชำระเงินแล้ว 18 ธันวาคม 2565 12:06
587 6600591 เด็กหญิงลลิตา พินธรรม โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 18 ธันวาคม 2565 12:16
588 6600592 เด็กชายธนเดช อ่อนคำ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 18 ธันวาคม 2565 12:22
589 6600593 เด็กชายฐิติภัทร สมทบ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 18 ธันวาคม 2565 12:23
590 6600594 เด็กหญิงธันย์ชนก ชื่นชม โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 18 ธันวาคม 2565 12:35
591 6600595 เด็กหญิงวรรณภร โลภาศ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 18 ธันวาคม 2565 12:37
592 6600596 เด็กชายพีรณัฐ ศรีพรหม โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 18 ธันวาคม 2565 12:47
593 6600597 เด็กหญิงปวริศา ดำคำ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 18 ธันวาคม 2565 12:57
594 6600598 เด็กชายรัชกฤช ลั่นออ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 18 ธันวาคม 2565 13:22
595 6600599 เด็กหญิงสวิชญา เพรีวิก โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 18 ธันวาคม 2565 13:31
596 6600600 เด็กหญิงชนิภา คล่องวาจา โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 18 ธันวาคม 2565 13:32
597 6600601 เด็กชายฐิติพันธุ์ ฐิตบุญนิมิต โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 18 ธันวาคม 2565 13:53
598 6600602 เด็กหญิงกัญญ์วรา คำมะณี โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 18 ธันวาคม 2565 14:10
599 6600603 เด็กชายวงศธร หญีตน้อย โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 18 ธันวาคม 2565 14:24
600 6600604 เด็กหญิงธัญรดี หนูม่วง โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 18 ธันวาคม 2565 14:54
601 6600605 เด็กหญิงภนุชดา เปลี่ยนสนิท โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 18 ธันวาคม 2565 15:20
602 6600606 เด็กชายธนัท ชูพยันต์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 18 ธันวาคม 2565 15:29
603 6600607 เด็กชายณภัทรฐนัน เทพพิทักษ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 18 ธันวาคม 2565 15:57
604 6600608 เด็กชายณฐกร ตรีพิมล โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 18 ธันวาคม 2565 16:07
605 6600609 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ดำสง่า โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 18 ธันวาคม 2565 16:11
606 6600610 เด็กชายสิทธิกร จงเจริญ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 18 ธันวาคม 2565 16:13
607 6600611 เด็กชายปิยะพงษ์ เพชรกระจาย โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนสามัคคี จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 18 ธันวาคม 2565 16:15
608 6600612 เด็กชายกษิดิศ เจิมมหานนท์ ภูบดินทร์พิทยาลัย จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 18 ธันวาคม 2565 16:19
609 6600613 เด็กหญิงสิริญชนา สมมาตร โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 18 ธันวาคม 2565 16:30
610 6600614 เด็กชายภูผาเทพ รักษา โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 18 ธันวาคม 2565 16:30
611 6600615 เด็กหญิงพิชญ์ธิดา วิเศษสุข โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 18 ธันวาคม 2565 16:43
612 6600616 เด็กชายชิษณุพงศ์ คุ้มเพชร โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ จ.ระนอง ชำระเงินแล้ว 18 ธันวาคม 2565 16:53
613 6600617 เด็กหญิงพัชรดารินทร์ พัดชา โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 18 ธันวาคม 2565 17:22
614 6600618 เด็กชายพฤณท์ ตันวรศุภกร โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 18 ธันวาคม 2565 17:37
615 6600619 เด็กหญิงปริณดา ทองคำ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 18 ธันวาคม 2565 18:21
616 6600620 เด็กชายธนภัทร หรุ่นพานิช โรงเรียนบ้านคอสน จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 18 ธันวาคม 2565 18:31
617 6600621 เด็กหญิงอัณศยา บัวทอง โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 18 ธันวาคม 2565 18:57
618 6600622 เด็กหญิงปัญญภัทร เหมือนดวง โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 18 ธันวาคม 2565 18:58
619 6600623 เด็กหญิงจิณณะ น้อยกำเนิด โรงเรียนบ้านทุ่งกระโตน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ชำระเงินแล้ว 18 ธันวาคม 2565 19:55
620 6600624 เด็กหญิงปาริฉัตร พังแพร่ โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 18 ธันวาคม 2565 20:21
621 6600625 เด็กหญิงกรองขวัญ มาตย์สถิตย์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 18 ธันวาคม 2565 20:27
622 6600626 เด็กหญิงมนัสพร สมศรี โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 18 ธันวาคม 2565 20:33
623 6600627 เด็กหญิงปิยากร สุดสมพร โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 18 ธันวาคม 2565 20:34
624 6600628 เด็กชายฐิติพงศ์ ไมตรีจิตร์ ฝวาหมินกงลิ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 18 ธันวาคม 2565 20:54
625 6600629 เด็กหญิงวริศรา สุขอนันต์ โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย จ.ชุมพร รอชำระเงิน 18 ธันวาคม 2565 20:59
626 6600630 เด็กชายฐิติพันธ์ ไมตรีจิตร์ ฝวาหมินกงลิ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 18 ธันวาคม 2565 21:05
627 6600631 เด็กหญิงธัณยพันธ์ อุทัยทัศน์ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 18 ธันวาคม 2565 21:06
628 6600632 เด็กหญิงธัญสุดา เยาวภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 18 ธันวาคม 2565 21:10
629 6600633 เด็กชายเตชิต กึ่งสอาด โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 18 ธันวาคม 2565 21:35
630 6600634 เด็กหญิงรสกร สุคนธะตามร์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 18 ธันวาคม 2565 21:39
631 6600635 เด็กชายเตชิต ชูจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 18 ธันวาคม 2565 21:51
632 6600636 เด็กหญิงสิรินทรา จันทะเสน โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 18 ธันวาคม 2565 21:58
633 6600637 เด็กชายธนวัฒน์ น้ำขาว โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 18 ธันวาคม 2565 21:59
634 6600638 เด็กหญิงบัณฑิตา สมศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 18 ธันวาคม 2565 22:21
635 6600639 เด็กหญิงประกายกาญจน์ เกิดปัญญา ลิตเติ้ลแลมบ์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 18 ธันวาคม 2565 22:34
636 6600640 เด็กหญิงรุจิราพร จอมวัน โรงเรียนบ้านทุ่งกระโตน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 07:04
637 6600641 เด็กหญิงณัฐณิชา ช่วยชูหนู โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 07:27
638 6600642 เด็กชายรัฐนันท์ ครองทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 07:45
639 6600643 เด็กหญิงสกาวรัตน์ แดงเรือง โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 08:11
640 6600644 เด็กหญิงขวัญฤทัย พรหมวิสัย โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 08:22
641 6600645 เด็กหญิงปาณิสรา ตุ้งฉาย โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 08:38
642 6600646 เด็กหญิงณัฐวลัย แก้วถาวร ธีราศรมสุราษฎร์ จ.สุราษฎร์ธานี ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 08:56
643 6600647 เด็กชายกฤษณมงคล ลือลาภ โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 08:57
644 6600648 เด็กหญิงฐิตาพร นครพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 08:58
645 6600649 เด็กชายปรียวิศว์ อุ๋ยประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 09:22
646 6600650 เด็กหญิงสุวรินทร์ จันทร์ทิพย์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 09:45
647 6600651 เด็กชายนพพิชญ์ ไกรวุฒิสม โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 09:58
648 6600652 เด็กชายณัฐภัทร แก้วเพ็งกรอ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 10:03
649 6600653 เด็กชายอภิวิชญ์ เกษมเรืองสกุล โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 10:07
650 6600654 เด็กชายศุภกร ศรีวิเศษ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 10:11
651 6600655 เด็กหญิงกมลวรรณ เกตุพิมล โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 10:15
652 6600656 เด็กหญิงสุรีย์ลักษณ์ โยธารักษ์ โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 10:16
653 6600657 เด็กชายณัฐชนน วันทะโกสุด โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 10:16
654 6600658 เด็กชายพัชระวิศิษฏ์ นันทโก โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 10:19
655 6600659 เด็กชายวุฒิภัทร โรจเรณุมาศ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 10:23
656 6600660 เด็กชายสุประดิษฐ์ พันธุ์สถิตย์วงศ์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 10:26
657 6600661 เด็กชายศักรินทร์ อุษณกรกุล โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 10:30
658 6600662 เด็กชายก้องภพ โรจเรณุมาศ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 10:34
659 6600663 เด็กชายปาณชัย ยังพลขันธ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 11:10
660 6600664 เด็กหญิงพิศลยา อยู่คำ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 11:11
661 6600665 เด็กชายกันทรากร ชาดกุรุพินท์ โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 11:15
662 6600666 เด็กหญิงชุติมา สาวิโล โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 11:15
663 6600667 เด็กหญิงจิตตินี ยุบลพันธ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 11:26
664 6600668 เด็กชายธรรมสิริ บุญทอง โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 11:32
665 6600669 เด็กหญิงพิมพิศา ยังปักษี โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 11:33
666 6600670 เด็กหญิงปิยมน เที่ยงธรรม โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 11:35
667 6600671 เด็กชายวุฒิภัทร แก้วเก้า โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 11:40
668 6600672 เด็กหญิงชุติมันต์ เดชโชติ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 11:41
669 6600673 เด็กชายกิตติพันธ์ จันทร์แดง โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 11:42
670 6600674 เด็กชายวัชรชล แก้วเก้า โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 11:45
671 6600675 เด็กหญิงธีรนาฎ ขับสรา โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 11:48
672 6600676 เด็กหญิงถมทอง ทองดี โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 12:00
673 6600677 เด็กหญิงญาณพัฒน์ คล้ำจีน ลิตเติ้ลแลมบ์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 12:20
674 6600678 เด็กหญิงรสิยา ช่วยสีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 12:57
675 6600679 เด็กหญิงศิวาพร จันทร์ศรี โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 13:18
676 6600680 เด็กหญิงนภัสนันท์ โพธิ์ทอง โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 13:36
677 6600681 เด็กชายฐิติวัชร ศุภการ โรงเรียนอนุบาลเขียนนิวาสน์ กรุงเทพมหานคร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 14:50
678 6600682 เด็กชายภูริณัฐ อนิวัฒน์ โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 14:54
679 6600683 เด็กชายจักรพันธ์ สละ โรงเรียนวัดนาทุ่ง จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 15:08
680 6600684 เด็กหญิงอลิสา บุญญากร โรงเรียนวัดนาทุ่ง จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 15:16
681 6600685 เด็กหญิงวนัสพร แซ่ตัน โรงเรียนวัดนาทุ่ง จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 15:25
682 6600686 เด็กหญิงขนิษฐดา สังข์สม โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 15:31
683 6600687 เด็กหญิงศิริลักษณ์ อำพันกาญจน์ โรงเรียนวัดนาทุ่ง จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 15:33
684 6600688 เด็กชายญาณพัฒน์ ตันเจริญ โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 15:35
685 6600689 เด็กชายภควัต สุวรรณเกิด โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 15:39
686 6600690 เด็กหญิงกมลทิพย์ เกตุคง โรงเรียนวัดนาทุ่ง จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 15:41
687 6600691 เด็กชายนรวิชญ์ รัตนชัย โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 15:43
688 6600692 เด็กหญิงพัชราภรณ์ สาธุ โรงเรียนวัดนาทุ่ง จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 15:46
689 6600693 เด็กหญิงปิยดา ร่มเพชร โรงเรียนวัดนาทุ่ง จ.ชุมพร รอชำระเงิน 19 ธันวาคม 2565 15:51
690 6600694 เด็กหญิงญาริศา ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 15:54
691 6600695 เด็กชายกมัยธร แป้นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 15:54
692 6600696 เด็กชายวารินทร์ สุขศรีนวล โรงเรียนวัดนาทุ่ง จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 15:55
693 6600697 เด็กชายจิรายุ ยืนยง โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 15:58
694 6600698 เด็กหญิงปภาดา อารีย์ โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 16:00
695 6600699 เด็กชายวีรวัฒน์ อุ้ยดำ โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 16:03
696 6600700 เด็กหญิงซีซ่าพิมพ์พิกา อารีย์ โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 16:04
697 6600701 เด็กชายเพชรายุทธ ริมเถื่อน โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์ จ.ชุมพร รอชำระเงิน 19 ธันวาคม 2565 16:04
698 6600702 เด็กหญิงเบญญาพัชร์ เที่ยงตรงจิตต์ โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 16:07
699 6600703 เด็กหญิงวริศรา มาติดทิวัต โรงเรียนฝวาหมิงกงลิ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 16:09
700 6600704 เด็กชายอมรเทพ กลีบสมุทร โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 16:16
701 6600705 เด็กหญิงทิพย์ธารา พร้อมปัจจุ โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 16:16
702 6600706 เด็กหญิงธาราทิพย์ ก้องเกียรติธำรง โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 16:20
703 6600707 เด็กชายกิติคุณ เศษอ่อน ฝวาหมินกงลิ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 16:21
704 6600708 เด็กชายณัฐชนน สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 16:23
705 6600709 เด็กชายมีสุข รสทิพย์ โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 16:30
706 6600710 เด็กหญิงฐิตาพร จันทรสุภา โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 16:41
707 6600711 เด็กหญิงณัฐธิดา ตันติสกุลวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ จ.ระนอง ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 16:46
708 6600712 เด็กชายเกียรติภัตย์ จินดาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 17:26
709 6600713 เด็กหญิงธัญญามาศ แซ่ลิ่ม โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 17:41
710 6600714 เด็กหญิงพิชามญช์ุ บุญหนา โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 17:57
711 6600715 เด็กชายศิรเวช พลสิงห์ โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 18:01
712 6600716 เด็กชายเกียรติสกุล นพเก้า โรงเรียนอนุบาลปานฤทัย จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 18:04
713 6600717 เด็กหญิงวสุธิดา ยุวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลปานฤทัย จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 18:05
714 6600718 เด็กหญิงบุษยมาศ นุ้ยเขียว โรงเรียนอนุบาลปานฤทัย จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 18:09
715 6600719 เด็กหญิงดวงพร แสงสึก โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 18:13
716 6600720 เด็กหญิงพิชญาภัค คำลือ โรงเรียนอนุบาลปานฤทัย จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 18:15
717 6600721 เด็กหญิงวริศรา พานิช โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 18:21
718 6600722 เด็กชายทัชศรัณธ์ ป้อมงาม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 18:22
719 6600723 เด็กหญิงจิรัชยา ชินวงษ์สุด โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 18:30
720 6600724 เด็กชายฮิม พันธุ์สถิตย์วงศ์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 18:35
721 6600725 เด็กหญิงกนกวรรณ เพรชมณี โรงเรียนอนุบาลปานฤทัย จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 18:42
722 6600726 เด็กหญิงเขมรินทร์ ค่าลำครอง โรงเรียนบ้านงาช้าง จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 18:44
723 6600727 เด็กหญิงประภาพร องอาจ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร รอชำระเงิน 19 ธันวาคม 2565 18:49
724 6600728 เด็กชายธนกฤต ทิพย์คีรี โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 18:53
725 6600729 เด็กชายศุภเดช คีรีเขต โรงเรียนบ้านงาช้าง จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 18:56
726 6600730 เด็กหญิงอภิชญา รองมาลี โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 19:00
727 6600731 เด็กชายวสิษฐ์พล ชาญพลรบ โรงเรียนอนุบาลปานฤทัย จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 19:17
728 6600732 เด็กชายโปสรินท์ ทะนงค์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 19:17
729 6600733 เด็กชายพรภวิษย์ ชาญพลรบ โรงเรียนอนุบาลปานฤทัย จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 19:24
730 6600734 เด็กชายเรืองเดช นิรัญชอน โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 19:31
731 6600735 เด็กหญิงธิติมา ชิตรัตถา โรงเรียนบ้านสามเสียม จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 19:46
732 6600736 เด็กหญิงณัฐณิชา สิทธิเสรีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 19:46
733 6600737 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ศิริโท ฝวาหมินกงลิ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 19:46
734 6600738 เด็กชายรนกร จีนทอง โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 19:57
735 6600739 เด็กชายปวีร์ ปิยะวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 20:00
736 6600740 เด็กหญิงอนุธิดา คล้ายเพชร โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 20:00
737 6600741 เด็กหญิงจารีณัฐ บุญลอย โรงเรียนอนุบาลปานฤทัย จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 20:13
738 6600742 เด็กหญิงจิตติมา ศรีพนมยม โรงเรียนอนุบาลปานฤทัย จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 20:18
739 6600743 เด็กหญิงจิตติปภา ศรีพนมยม โรงเรียนอนุบาลปานฤทัย จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 20:18
740 6600744 เด็กชายอิทธิพัทธ์ กิติสัพต์ โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 20:26
741 6600745 เด็กหญิงกานต์รวี สงัดศรี ฝวาหมินกงลิ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 20:27
742 6600746 เด็กหญิงนันท์นภัส ช่างนำ โรงเรียนบ้านชุมโค จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 20:28
743 6600747 เด็กหญิงนลินญา บุญคอย โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 20:29
744 6600748 เด็กหญิงฐิตาภา สง่าปู โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 20:31
745 6600749 เด็กหญิงสุภัคศีษ์ บุญเพ็ง โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 20:35
746 6600750 เด็กชายนพวิทย์ ชูแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 20:39
747 6600751 เด็กชายณัฏฐากรณ์ เจริญจิตนิรันดร์ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 20:44
748 6600752 เด็กหญิงปภาอร พลสุวรรณ โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 20:44
749 6600753 เด็กชายศรศิลป์ อินน้อย ฝวาหมินกงลิ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 20:55
750 6600754 เด็กหญิงพัชญ์ชิสา บุญรอบทิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 21:08
751 6600755 เด็กชายปกรณ์เกียรติ ธรรมชาติ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 21:11
752 6600756 เด็กชายศุภณัฐ โลหะตันติวรกุล ฝวาหมินกงลิ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 21:25
753 6600757 เด็กชายจารุภัทร ธนาศรี ฝวาหมินกงลิ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 21:25
754 6600758 เด็กชายจิรายุ มาศพงศ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 21:46
755 6600759 เด็กหญิงกุลิสรา กรเพชร โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 21:54
756 6600760 เด็กหญิงกันธิชา อองสิน โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 21:58
757 6600761 เด็กชายชิโร่ บัวระภา โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 22:43
758 6600762 เด็กหญิงเขมิกา พลมาตย์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 22:51
759 6600763 เด็กหญิงปุณยนุช บุญล้ำ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 23:30
760 6600764 เด็กชายพิสุทธิพงศ์ ดำคำ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 23:44
761 6600765 เด็กหญิงอธิชา โพธานนท์ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 19 ธันวาคม 2565 23:54
762 6600766 เด็กชายชุณภัชญ์ เกิดชู โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 20 ธันวาคม 2565 00:01
763 6600767 เด็กหญิงเด็กหญิงนฤมล ฤคดี ฝวาหมินกงลิ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 20 ธันวาคม 2565 07:07
764 6600768 เด็กชายปัณณวัฒน์ ชนะ โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 20 ธันวาคม 2565 07:08
765 6600769 เด็กชายศิริชัย ชูรังสฤษฎิ์ โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 20 ธันวาคม 2565 07:56
766 6600770 เด็กชายธนภาพย์ นาคศิริ โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 20 ธันวาคม 2565 08:49
767 6600771 เด็กหญิงนลินญา รัตนพันธ์ โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 20 ธันวาคม 2565 08:51
768 6600772 เด็กหญิงกนกพร ภมรนาค ฝวาหมินกงลิ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 20 ธันวาคม 2565 08:52
769 6600773 เด็กหญิงปัณฑิตา นวลขนาย โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 20 ธันวาคม 2565 09:04
770 6600774 เด็กหญิงศิตานันท์ แจ่มบรรจา โรงเรียนวัดนาทุ่ง จ.ชุมพร รอชำระเงิน 20 ธันวาคม 2565 09:05
771 6600775 เด็กชายธีรเดช เพชรตะโก โรงเรียนวัดนาทุ่ง จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 20 ธันวาคม 2565 09:11
772 6600776 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ สุขสมบูรณ์ โรงเรียนวัดนาทุ่ง จ.ชุมพร รอชำระเงิน 20 ธันวาคม 2565 09:18
773 6600777 เด็กหญิงณัฐชยา กาญจนนิยม โรงเรียนวัดนาทุ่ง จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 20 ธันวาคม 2565 09:25
774 6600778 เด็กหญิงประภานิช เภอบางเข็ม โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 20 ธันวาคม 2565 09:25
775 6600779 เด็กหญิงกัลยกร หีดชนา โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 20 ธันวาคม 2565 09:32
776 6600780 เด็กหญิงขวัญพิชชา ขาวสุริยจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 20 ธันวาคม 2565 09:36
777 6600781 เด็กชายสุรพัศ นุมาศ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 20 ธันวาคม 2565 09:38
778 6600782 เด็กหญิงโกลัญญา บัวกิ่ง โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 20 ธันวาคม 2565 09:41
779 6600783 เด็กชายชัยณัฏฐ์กิตติ์ ขาวสุริยจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 20 ธันวาคม 2565 09:44
780 6600784 เด็กหญิงศิริลักษณ์ เชิดชู โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 20 ธันวาคม 2565 10:06
781 6600785 เด็กหญิงกชมน ยศแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 20 ธันวาคม 2565 10:14
782 6600786 เด็กหญิงสุวภัทร ตรีพิมล โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 20 ธันวาคม 2565 10:34
783 6600787 เด็กชายธนกฤต สมิง โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 20 ธันวาคม 2565 10:36
784 6600788 เด็กชายสุทธิพงศ์ บริสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 20 ธันวาคม 2565 10:44
785 6600789 เด็กหญิงพรรณกร ทองเรือง โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 20 ธันวาคม 2565 10:55
786 6600790 เด็กชายภูวเดช วิชัยดิษฐ์ โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 20 ธันวาคม 2565 10:56
787 6600791 เด็กหญิงณัฏฐณิชา นุ่มทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 20 ธันวาคม 2565 11:06
788 6600792 เด็กหญิงวริศรา นุชนาฏพนิต โรงเรียนวัดหูรอ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 20 ธันวาคม 2565 11:12
789 6600793 เด็กหญิงอภิษฎา น้อยศรี โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 20 ธันวาคม 2565 11:27
790 6600794 เด็กชายธนากร สอนละอุ่น โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย จ.ระนอง ชำระเงินแล้ว 20 ธันวาคม 2565 11:43
791 6600795 เด็กชายอภิชาต คลังนิพิตร โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 20 ธันวาคม 2565 11:44
792 6600796 เด็กชายมัททิว แซงต์-อาลม์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 20 ธันวาคม 2565 11:45
793 6600797 เด็กชายอภินันท์ คลังนิพิตร โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 20 ธันวาคม 2565 11:47
794 6600798 เด็กหญิงสุภิสรา มณฑิราช โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 20 ธันวาคม 2565 12:39
795 6600799 เด็กหญิงพีชยา มากผล โรงเรียนอนุบาลปานฤทัย จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 20 ธันวาคม 2565 12:45
796 6600800 เด็กชายศุภณัฐ ยั่งยืน โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 20 ธันวาคม 2565 13:34
797 6600801 เด็กหญิงนนธิดา แย้มจงกล โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 20 ธันวาคม 2565 13:45
798 6600802 เด็กหญิงมธุรา หนูสาคิด ฝวาหมินกงลิ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 20 ธันวาคม 2565 13:57
799 6600803 เด็กหญิงอัญชิสา จีบหีด โรงเรียนโรงเรียนเพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน) จ.ระนอง ชำระเงินแล้ว 20 ธันวาคม 2565 14:20
800 6600804 เด็กหญิงณัธปภัสร์ จุฬะแพทย์ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 20 ธันวาคม 2565 14:23
801 6600805 เด็กหญิงณัธณิชา เจตจันทร์ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 20 ธันวาคม 2565 14:56
802 6600806 เด็กหญิงศุภิสรา เจริญเวช โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 20 ธันวาคม 2565 15:05
803 6600807 เด็กชายกิตติเดช คุณทรหาร โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 20 ธันวาคม 2565 15:06
804 6600808 เด็กชายภูตะวัน ทองดี โรงเรียนวัดนาทุ่ง จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 20 ธันวาคม 2565 15:12
805 6600809 เด็กหญิงโชติกา เรืองโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 20 ธันวาคม 2565 15:18
806 6600810 เด็กหญิงอัญชิษฐา โสธร โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 20 ธันวาคม 2565 15:18
807 6600811 เด็กหญิงอรพิมล แก้วเนรมิตร โรงเรียนวัดนาทุ่ง จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 20 ธันวาคม 2565 15:18
808 6600812 เด็กหญิงสุชาดา ร่มเพชร โรงเรียนวัดนาทุ่ง จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 20 ธันวาคม 2565 15:24
809 6600813 เด็กหญิงพิมพ์นภา เรืองโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 20 ธันวาคม 2565 15:28
810 6600814 เด็กชายประภากร ฉิมระฆัง โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 20 ธันวาคม 2565 15:53
811 6600815 เด็กชายธัณณวัฒน์ กิตติมานะพันธ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 20 ธันวาคม 2565 15:55
812 6600816 เด็กหญิงภัทราวดี ภัยวิมุติ โรงเรียนบ้านงาช้าง จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 20 ธันวาคม 2565 16:12
813 6600817 เด็กหญิงณัทวิภารัช คงเมือง โรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูล จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 20 ธันวาคม 2565 16:44
814 6600818 เด็กหญิงสุภาวดี เอี้ยงมี โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 20 ธันวาคม 2565 17:00
815 6600819 เด็กหญิงพิชากรณ์ บุรีงาม โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 20 ธันวาคม 2565 17:46
816 6600820 เด็กหญิงเพ็ญสิริ วิรัชวิบูลย์กิจ โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 20 ธันวาคม 2565 17:55
817 6600821 เด็กชายณชพล พลสิงห์ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 20 ธันวาคม 2565 17:57
818 6600823 เด็กหญิงบัณฑิตา มะอาจเลิศ โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 20 ธันวาคม 2565 18:07
819 6600824 เด็กชายปิติพงษ์ สังศรีสุข โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 20 ธันวาคม 2565 18:10
820 6600825 เด็กหญิงวิลาสิณีย์ วงษ์สร้อยสน โรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูล จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 20 ธันวาคม 2565 18:13
821 6600826 เด็กชายด.ช. รชต นาคพ่วง โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 20 ธันวาคม 2565 18:16
822 6600827 เด็กหญิงวิรัญชนา วงษ์สร้อยสน โรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูล จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 20 ธันวาคม 2565 18:19
823 6600828 เด็กหญิงภัทรวดี เขียวสลับ ฝวาหมินกงลิ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 20 ธันวาคม 2565 18:23
824 6600829 เด็กชายสมิทธ์ น้อยสุทธิ์ โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 20 ธันวาคม 2565 18:38
825 6600830 เด็กหญิงเพชรไพลิน เลิศวิทย์วรพงศ์ โรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูล จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 20 ธันวาคม 2565 18:47
826 6600831 เด็กชายธนกร ช่วยสุข โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 20 ธันวาคม 2565 18:48
827 6600832 เด็กหญิงกัญญพัชร โพธิสาร ภูบดินทร์พิทยาลัย จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 20 ธันวาคม 2565 18:55
828 6600833 เด็กหญิงดลธิชา ชัยชนะ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 20 ธันวาคม 2565 19:12
829 6600834 เด็กหญิงภิญญดา บุญนิตย์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 20 ธันวาคม 2565 19:28
830 6600835 เด็กหญิงพัทธนันท์ ตันติรักษา โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 20 ธันวาคม 2565 19:34
831 6600836 เด็กหญิงดวงฤดี อินทโก ฝวาหมินกงลิ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 20 ธันวาคม 2565 19:41
832 6600837 เด็กชายณัฐพัชร์ นิสภา โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 20 ธันวาคม 2565 19:41
833 6600838 เด็กชายณัฐนนท์ พ้นภัย โรงเรียนสหศึกษา จ.เชียงใหม่ ชำระเงินแล้ว 20 ธันวาคม 2565 19:43
834 6600839 เด็กหญิงชนิญฐ์ดา แสงเกตุวนาวิจิตร โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 20 ธันวาคม 2565 19:51
835 6600840 เด็กหญิงภมลวรรณ ทนทาน โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 20 ธันวาคม 2565 19:54
836 6600841 เด็กชายไทเลอร์ เดนเซล ทุน โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 20 ธันวาคม 2565 19:59
837 6600842 เด็กหญิงกรกนก บุพโก โรงเรียนสหศึกษา จ.เชียงใหม่ รอชำระเงิน 20 ธันวาคม 2565 20:11
838 6600843 เด็กหญิงศศิประภา ชัยพิสิทธิ์ ฝวาหมินกงลิ จ.ชุมพร รอชำระเงิน 20 ธันวาคม 2565 20:23
839 6600844 เด็กหญิงสาธิดา ธนาศรี โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 20 ธันวาคม 2565 20:27
840 6600845 เด็กหญิงธนิดา คงสวี โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 20 ธันวาคม 2565 20:30
841 6600846 เด็กหญิงธัญพิชชา จันทร์สิงห์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 20 ธันวาคม 2565 20:33
842 6600847 เด็กชายจักรชัย หนูอินทร์ โรงเรียนบ้านหาดจิก จ.ระนอง ชำระเงินแล้ว 20 ธันวาคม 2565 20:36
843 6600848 เด็กชายธนกฤษ หนูยศ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 20 ธันวาคม 2565 20:45
844 6600849 เด็กหญิงสุทธดา คชเสนีย์ โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) จ.ชุมพร รอชำระเงิน 20 ธันวาคม 2565 20:47
845 6600850 เด็กหญิงสิริวรรณ บุญย้อย ฝวาหมินกงลิ จ.ชุมพร รอชำระเงิน 20 ธันวาคม 2565 20:47
846 6600851 เด็กหญิงปุณยนุช อุไรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 20 ธันวาคม 2565 20:48
847 6600852 เด็กชายทีฆทัศน์ ภู่พงษ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 20 ธันวาคม 2565 20:55
848 6600853 เด็กหญิงภัทราวดี โคนาหาร โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 20 ธันวาคม 2565 20:59
849 6600854 เด็กชายยศกร ทรงสถิตย์เมธา โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 20 ธันวาคม 2565 21:21
850 6600855 เด็กหญิงภวิตตรา ชนะดี โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 20 ธันวาคม 2565 21:27
851 6600856 เด็กหญิงพรพรรณ รัตนโสภา โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 20 ธันวาคม 2565 21:57
852 6600857 เด็กหญิงปัณพร โสขวัญฟ้า โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 20 ธันวาคม 2565 21:59
853 6600858 เด็กหญิงพรพรรณ รัตนโสภา โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร รอชำระเงิน 20 ธันวาคม 2565 22:00
854 6600859 เด็กหญิงญาณิศา รองมาลี โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร รอชำระเงิน 20 ธันวาคม 2565 22:22
855 6600860 เด็กชายจิรเดช เเดงมณี โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 20 ธันวาคม 2565 22:23
856 6600861 เด็กชายพงศพัศ เมฆนิติ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 20 ธันวาคม 2565 22:36
857 6600862 เด็กหญิงกวินธิดา สุวรรณยอด โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 20 ธันวาคม 2565 22:39
858 6600863 เด็กหญิงณัฐณิชา ครุฑธาพันธ์ โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 21 ธันวาคม 2565 01:19
859 6600864 เด็กชายบุณยวิชญ์ มนทิพย์ ลิตเติ้ลแลมบ์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 21 ธันวาคม 2565 01:40
860 6600865 เด็กหญิงณานิศา หนูสะพลี โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 21 ธันวาคม 2565 07:29
861 6600866 เด็กชายณัฐภัทร ทศถารัง โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 21 ธันวาคม 2565 07:53
862 6600867 เด็กหญิงอารียา สินธุนนท์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 21 ธันวาคม 2565 08:20
863 6600868 เด็กหญิงรัตนากร เอื้องเรืองโรจน์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต จ.ชุมพร รอชำระเงิน 21 ธันวาคม 2565 08:27
864 6600869 เด็กหญิงพิชญธิดา เชาว์ชะตา โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 21 ธันวาคม 2565 08:34
865 6600870 เด็กหญิงสุขุมาลย์ โอภาพงศ์สกุล โรงเรียนสหศึกษา จ.เชียงใหม่ ชำระเงินแล้ว 21 ธันวาคม 2565 08:35
866 6600871 เด็กหญิงพิมลสิริ ชวลิตานนท์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 21 ธันวาคม 2565 08:38
867 6600872 เด็กหญิงวัชรี ภะคะ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 21 ธันวาคม 2565 08:42
868 6600873 เด็กหญิงผริดา โมสุขะ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 21 ธันวาคม 2565 08:46
869 6600874 เด็กหญิงชนันธร หิรัญ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 21 ธันวาคม 2565 08:50
870 6600875 เด็กหญิงณัฐสุภา เพ็งโครต โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 21 ธันวาคม 2565 08:54
871 6600876 เด็กหญิงฐิติญาดา ภมรนาค โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 21 ธันวาคม 2565 08:58
872 6600877 เด็กหญิงภัทรวดี เดชไทย โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 21 ธันวาคม 2565 09:03
873 6600878 เด็กหญิงซีนิระ ก้องวัฒนา โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 21 ธันวาคม 2565 09:08
874 6600879 เด็กชายปัณณวิชญ์ แท่นอินทร์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 21 ธันวาคม 2565 09:13
875 6600880 เด็กหญิงภัทราภรณ์ เต็มพร้อม โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 21 ธันวาคม 2565 09:17
876 6600881 เด็กหญิงกุลรัตน์ อาวาศ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต จ.ชุมพร รอชำระเงิน 21 ธันวาคม 2565 09:22
877 6600882 เด็กหญิงกัญพัชญ์ วรรณนิยม ฝวาหมินกงลิ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 21 ธันวาคม 2565 09:25
878 6600883 เด็กชายพัชรพล พุ่มพะเนิน โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 21 ธันวาคม 2565 09:26
879 6600884 เด็กหญิงดารัช จันทร์ศรี ฝวาหมินกงลิ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 21 ธันวาคม 2565 09:29
880 6600885 เด็กหญิงสุภาวดี อยู่ประพันธ์ ฝวาหมินกงลิ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 21 ธันวาคม 2565 09:35
881 6600886 เด็กหญิงธัญญรัตน์ ทองคำ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 21 ธันวาคม 2565 09:36
882 6600887 เด็กหญิงธนกัลย์ โอวาท ฝวาหมินกงลิ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 21 ธันวาคม 2565 09:42
883 6600888 เด็กหญิงเกศกนก เถาเล็ก ฝวาหมินกงลิ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 21 ธันวาคม 2565 09:46
884 6600889 เด็กหญิงรัตนากร เอื้องเรืองโรจน์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 21 ธันวาคม 2565 09:52
885 6600890 เด็กชายคณิศรณ์ รงคีรี โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 21 ธันวาคม 2565 10:22
886 6600891 เด็กชายภคภัค ทองหอม โรงเรียนฝวาหมิงกงลิ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 21 ธันวาคม 2565 10:56
887 6600892 เด็กหญิงนภัสร วิเศษภักดี โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 21 ธันวาคม 2565 11:26
888 6600893 เด็กชายจิรศักดิ์ รัตมานนท์ โรงเรียนบ้านงาช้าง จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 21 ธันวาคม 2565 12:24
889 6600894 เด็กหญิงพิมลนาฎ วงศ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 21 ธันวาคม 2565 12:54
890 6600895 เด็กชายธรรม ไทยนุกูล โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 21 ธันวาคม 2565 13:31
891 6600896 เด็กชายกฤษกร ราชวาณิชย์ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 21 ธันวาคม 2565 14:02
892 6600897 เด็กชายอดิศร จันทะวงษ์ โรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 21 ธันวาคม 2565 14:13
893 6600898 เด็กหญิงวิภาวี ทองภูเบศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร รอชำระเงิน 21 ธันวาคม 2565 14:16
894 6600899 เด็กชายวรเดช พูลธารา โรงเรียนวัดดอนมะม่วง จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 21 ธันวาคม 2565 14:20
895 6600900 เด็กชายปัณณวิชญ์ กมลศุภจำเนียร โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 21 ธันวาคม 2565 14:20
896 6600901 เด็กหญิงรัญชิดา ประสมทอง โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 21 ธันวาคม 2565 14:27
897 6600902 เด็กชายรัชชานนท์ ชูใจ โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 21 ธันวาคม 2565 14:32
898 6600903 เด็กชายณเดชน์ อังคะ โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 21 ธันวาคม 2565 14:47
899 6600904 เด็กหญิงอนงค์นาถ เกรัม โรงเรียนบ้านเขาวง จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 21 ธันวาคม 2565 14:47
900 6600905 เด็กหญิงณิชาภัทร พวงแข โรงเรียนวัดนาทุ่ง จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 21 ธันวาคม 2565 14:48
901 6600906 เด็กหญิงแก้วตา เห้งสีป้อง โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 21 ธันวาคม 2565 14:49
902 6600907 เด็กหญิงพิชญา ช่วยนคร โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 21 ธันวาคม 2565 14:51
903 6600908 เด็กหญิงชนากานต์ แต้พานิช โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 21 ธันวาคม 2565 14:55
904 6600909 เด็กหญิงภาทรงศิริ เกตุจรรยากุล โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 21 ธันวาคม 2565 15:00
905 6600910 เด็กชายชยางกูร แซ่อื้อ อนุบาลอำนวยสุข จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 21 ธันวาคม 2565 15:01
906 6600911 เด็กหญิงชุติมา มรรคสินธ์ โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 21 ธันวาคม 2565 15:05
907 6600912 เด็กหญิงเบญญา ลิ้ม โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 21 ธันวาคม 2565 15:10
908 6600913 เด็กหญิงนิรชา โปทอง โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 21 ธันวาคม 2565 15:14
909 6600914 เด็กหญิงพรณภัส ฤาธนโชติ อนุบาลอำนวยสุข จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 21 ธันวาคม 2565 15:15
910 6600915 เด็กหญิงสัณห์สินี พนาสุวรรณรัตน์ อนุบาลอำนวยสุข จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 21 ธันวาคม 2565 15:25
911 6600916 เด็กชายธนะพัฒน์ ถึงถิ่น โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 21 ธันวาคม 2565 15:46
912 6600917 เด็กหญิงอติกานต์ รุประมาณ โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 21 ธันวาคม 2565 17:00
913 6600918 เด็กชายปภังกร คำชมภู โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 21 ธันวาคม 2565 18:06
914 6600919 เด็กชายอดิเทพ บุญชู โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 21 ธันวาคม 2565 18:13
915 6600920 เด็กชายณภัทร แซ่ลิ้ม โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 21 ธันวาคม 2565 18:18
916 6600921 เด็กหญิงนพภัสสร พูลพันธ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร รอชำระเงิน 21 ธันวาคม 2565 18:25
917 6600922 เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีเหมาะ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 21 ธันวาคม 2565 18:25
918 6600923 เด็กหญิงโชษิตา เจริญผล โรงเรียนวัดน้อมถวาย จ.ชุมพร รอชำระเงิน 21 ธันวาคม 2565 18:36
919 6600924 เด็กหญิงกานต์ชนก นาคพิรุณ โรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูล จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 21 ธันวาคม 2565 18:43
920 6600925 เด็กชายณัฐภัทร จันทสิงห์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 21 ธันวาคม 2565 18:49
921 6600926 เด็กหญิงปุณยาพร ทองหีด โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 21 ธันวาคม 2565 18:54
922 6600927 เด็กหญิงแพรภัสส์ ซ่งเป็ก โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 21 ธันวาคม 2565 18:59
923 6600928 เด็กชายธนกร สกุลปักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 21 ธันวาคม 2565 19:19
924 6600929 เด็กชายคทายุทธ์ ชูชื่น โรงเรียนบ้านท่าลานทอง จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 21 ธันวาคม 2565 19:43
925 6600930 เด็กหญิงศิรภัสสร ธนูศิลป์ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 21 ธันวาคม 2565 19:46
926 6600931 เด็กชายจิรายุ มหิทธิ โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 21 ธันวาคม 2565 19:59
927 6600932 เด็กชายด.ช.ชลธิศ กันสุวรรณ โรงเรียนสหศึกษา จ.เชียงใหม่ ชำระเงินแล้ว 21 ธันวาคม 2565 20:04
928 6600933 เด็กหญิงนลินรัตน์ ทิพย์พาหล โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 21 ธันวาคม 2565 20:34
929 6600934 เด็กชายปุณณัตถ์ สุวรรณภักดี ฝวาหมินกงลิ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 21 ธันวาคม 2565 20:35
930 6600935 เด็กหญิงสิริกาญจน์ ทิพย์พาหล โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 21 ธันวาคม 2565 20:38
931 6600936 เด็กหญิงปวันรัตน์ ณ นคร โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 21 ธันวาคม 2565 20:44
932 6600937 เด็กหญิงกมลวรรณ จิตรมังกร โรงเรียนฝวาหมิงกงลิ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 21 ธันวาคม 2565 20:52
933 6600938 เด็กหญิงกชกร กลิ่นจันทร์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 21 ธันวาคม 2565 21:14
934 6600939 เด็กหญิงชาลิสา ทั่งเนียม โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 21 ธันวาคม 2565 21:17
935 6600940 เด็กหญิงชุติกานต์ สิงยะเมือง โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 21 ธันวาคม 2565 21:24
936 6600941 เด็กหญิงชมพูนุช ใหม่เอี่ยม โรงเรียนบ้านคลองน้อย จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 21 ธันวาคม 2565 21:47
937 6600942 เด็กหญิงวราภรณ์ กับกิ่ว โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 21 ธันวาคม 2565 21:48
938 6600943 เด็กชายจักราวุธ เพ็ญสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 21 ธันวาคม 2565 21:51
939 6600944 เด็กชายชุติพนธ์ พลนารุด โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 21 ธันวาคม 2565 22:34
940 6600945 เด็กชายศุภกร วีรวงศ์ชัยโรจน์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 22 ธันวาคม 2565 08:50
941 6600946 เด็กชายกานต์ณัฐ สร้างเกตุ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 22 ธันวาคม 2565 08:53
942 6600947 เด็กหญิงกัลยกร รัมสิงห์ โรงเรียนวัดนาทุ่ง จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 22 ธันวาคม 2565 09:18
943 6600948 เด็กหญิงผกามาศ อ่อนเอี่ยม โรงเรียนวัดนาทุ่ง จ.ชุมพร รอชำระเงิน 22 ธันวาคม 2565 09:24
944 6600949 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ สุขสมบูรณ์ โรงเรียนวัดนาทุ่ง จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 22 ธันวาคม 2565 09:33
945 6600950 เด็กชายทวีทรัพย์ สุทธิ โรงเรียนวัดนาทุ่ง จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 22 ธันวาคม 2565 09:38
946 6600951 เด็กหญิงณัฐรินีย์ โรยสกุล โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 22 ธันวาคม 2565 10:04
947 6600952 เด็กชายกฤษณะพงศ์ หัตจำนงค์ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 22 ธันวาคม 2565 10:13
948 6600953 เด็กหญิงพิชชานันท์ กลางณรงค์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 22 ธันวาคม 2565 11:11
949 6600954 เด็กหญิงเขมจิรา บวรเดชรัตนกุล โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 22 ธันวาคม 2565 11:12
950 6600955 เด็กหญิงกรวรรณ ล่ำบุญลาภ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 22 ธันวาคม 2565 11:26
951 6600956 เด็กชายบุณยกรจ์ คำพับ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 22 ธันวาคม 2565 11:46
952 6600957 เด็กหญิงบุญญวรรณล์ คำพับ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 22 ธันวาคม 2565 11:50
953 6600958 เด็กชายภัทรพงศ์ เภาวิเศษ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร รอชำระเงิน 22 ธันวาคม 2565 11:57
954 6600959 เด็กชายศิรวิชญ์ สันทัด โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ จ.ระนอง ชำระเงินแล้ว 22 ธันวาคม 2565 12:26
955 6600960 เด็กหญิงชัญญานุช รสสุคนธ์ โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ จ.ระนอง ชำระเงินแล้ว 22 ธันวาคม 2565 12:31
956 6600961 เด็กชายชาญสิทธิ์ แดงสกล โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 22 ธันวาคม 2565 12:33
957 6600962 เด็กหญิงอัฉราพร ชูจันทร์ทอง โรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูล จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 22 ธันวาคม 2565 12:48
958 6600963 เด็กหญิงณัชชา บุญทองสุข โรงเรียนวัดนาทุ่ง จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 22 ธันวาคม 2565 13:43
959 6600964 เด็กชายภูเบศร์ ทะยะราษฎร์ โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 22 ธันวาคม 2565 13:49
960 6600965 เด็กหญิงกัณกณิษฐา ภู่พยัคฆ์ โรงเรียนวัดนาทุ่ง จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 22 ธันวาคม 2565 13:58
961 6600966 เด็กชายสุกฤษฏิ์ ตันเจริญ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 22 ธันวาคม 2565 14:17
962 6600967 เด็กหญิงชญานุตม์ หนูจันทร์ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 22 ธันวาคม 2565 14:23
963 6600968 เด็กหญิงพิชญธิดา ไกรสิทธิ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 22 ธันวาคม 2565 14:34
964 6600969 เด็กชายกิตติพัฒน์ ทองนาค โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 22 ธันวาคม 2565 14:40
965 6600970 เด็กชายณัฐชนน บุญเกื้อ โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย จ.ระนอง ชำระเงินแล้ว 22 ธันวาคม 2565 14:42
966 6600971 เด็กชายพศวีร์ ชูแก้ว โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 22 ธันวาคม 2565 14:49
967 6600972 เด็กชายธนภาค นิจอภัย โรงเรียนวัดนาทุ่ง จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 22 ธันวาคม 2565 15:47
968 6600973 เด็กหญิงณธิดา รัตนโสภา โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 22 ธันวาคม 2565 17:09
969 6600974 เด็กหญิงประภารัตน์ เมืองแมน โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 22 ธันวาคม 2565 17:09
970 6600975 เด็กชายอมรเทพ ตวงอิทธิกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร รอชำระเงิน 22 ธันวาคม 2565 17:13
971 6600976 เด็กชายภาคิน มากอำไพ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 22 ธันวาคม 2565 17:14
972 6600977 เด็กหญิงชญาดา เกิดด้วง โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 22 ธันวาคม 2565 17:21
973 6600978 เด็กชายอมรเทพ ตวงอิทธิกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 22 ธันวาคม 2565 17:22
974 6600979 เด็กชายวงศ์วัฒน์ โกมุทธพงษ์ โรงเรียนฝวาหมิงกงลิ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 22 ธันวาคม 2565 17:22
975 6600980 เด็กชายอภิมุข มุลกุณี โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 22 ธันวาคม 2565 17:24
976 6600981 เด็กชายคณพศ ทองบางพระ โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 22 ธันวาคม 2565 17:30
977 6600982 เด็กชายวีรพล นครพรัต โรงเรียนชุมชนสวี จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 22 ธันวาคม 2565 17:39
978 6600983 เด็กหญิงศิรภัสสร ฟักเเฟ โรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูล จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 22 ธันวาคม 2565 17:55
979 6600984 เด็กชายปรัตถกร เชิดสันติ โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 22 ธันวาคม 2565 18:05
980 6600985 เด็กหญิงณิชารีย์ ขวัญหวาน โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 22 ธันวาคม 2565 18:14
981 6600986 เด็กชายด.ช.เมธังกร ขวัญทอง โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 22 ธันวาคม 2565 18:22
982 6600987 เด็กหญิงศศิวิรัล เพชรวงศ์ โรงเรียนสหศึกษา จ.เชียงใหม่ รอชำระเงิน 22 ธันวาคม 2565 18:27
983 6600988 เด็กหญิงนันทัชพร ฉิมวารี โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร รอชำระเงิน 22 ธันวาคม 2565 18:27
984 6600989 เด็กหญิงศุภกานต์ สง่าศรี โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 22 ธันวาคม 2565 18:34
985 6600990 เด็กหญิงนภสร มั่งประเสริฐ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 22 ธันวาคม 2565 18:38
986 6600991 เด็กหญิงกานต์ธิดา อินทรินทร์ โรงเรียนวัดน้อมถวาย จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 22 ธันวาคม 2565 18:38
987 6600992 เด็กชายด.ชืสิรวิชญ์ วิชิตเชื้อ โรงเรียนสหศึกษา จ.เชียงใหม่ ชำระเงินแล้ว 22 ธันวาคม 2565 18:40
988 6600993 เด็กหญิงพรรณปพร เพชรประสงค์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 22 ธันวาคม 2565 19:45
989 6600994 เด็กหญิงพลอยนภัส ทองสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 22 ธันวาคม 2565 19:54
990 6600995 เด็กหญิงพลอยปภัส ทองสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 22 ธันวาคม 2565 20:05
991 6600996 เด็กหญิงปภากานต์ เเก้วเรียง โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 22 ธันวาคม 2565 20:24
992 6600997 เด็กชายชนกันต์ ชูช่วย โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 22 ธันวาคม 2565 20:35
993 6600998 เด็กหญิงพิรุฬห์ลักษณ์ นุชนงค์ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 22 ธันวาคม 2565 20:48
994 6600999 เด็กชายธนกร ภักดีวิสัย มันตานุสรณ์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 22 ธันวาคม 2565 21:05
995 6601000 เด็กชายนพกร วรรณยิ่ง โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 22 ธันวาคม 2565 21:20
996 6601001 เด็กชายณัฐภัทร เพชรสุริยา มันตานุสรณ์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 22 ธันวาคม 2565 21:23
997 6601002 เด็กหญิงอรินา จันทร์ปะทิว โรงเรียนบ้านปากคลอง จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 22 ธันวาคม 2565 21:26
998 6601003 เด็กหญิงปิยวรรณ จันทร์ปะทิว อนุบาลอำนวยสุข จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 22 ธันวาคม 2565 21:28
999 6601004 เด็กหญิงศิษยา ประกอบปราณ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 22 ธันวาคม 2565 22:03
1000 6601005 เด็กชายศวัสกร เกิดโสฬส โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 22 ธันวาคม 2565 22:08
1001 6601006 เด็กชายวิจิตต์รัตน จันทรหอม โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 22 ธันวาคม 2565 22:33
1002 6601007 เด็กหญิงนปภา วรรณนิยม โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 22 ธันวาคม 2565 22:38
1003 6601008 เด็กหญิงพิมพิศา สมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 23 ธันวาคม 2565 01:08
1004 6601009 เด็กชายภูตะวัน ตักชะเลง โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 23 ธันวาคม 2565 06:34
1005 6601010 เด็กหญิงกัญญ์วรา เชียวชูศักดิ์ โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 23 ธันวาคม 2565 07:51
1006 6601011 เด็กชายรักษิต จันทร์สถิตย์ โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 23 ธันวาคม 2565 08:26
1007 6601012 เด็กชายวรณขัย บุญรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 23 ธันวาคม 2565 08:45
1008 6601013 เด็กชายธีรชัย คลองเงิน โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 23 ธันวาคม 2565 08:50
1009 6601014 เด็กชายพัชรพล ชัยชนะ โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 23 ธันวาคม 2565 09:22
1010 6601015 เด็กชายสุรพล บูรณเทศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 23 ธันวาคม 2565 09:51
1011 6601016 เด็กหญิงสุพิชชา จันทร์ละมูล โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 23 ธันวาคม 2565 10:43
1012 6601017 เด็กชายณัฐวุฒิ หนูทิพย์ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 23 ธันวาคม 2565 10:43
1013 6601018 เด็กหญิงศิรภัสสร ประพัสสร โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 23 ธันวาคม 2565 10:49
1014 6601019 เด็กชายกันตภณ ทองเขียว โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 23 ธันวาคม 2565 11:32
1015 6601020 เด็กชายทรงกิตติ เปรมโสด โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 23 ธันวาคม 2565 11:36
1016 6601021 เด็กชายวุฒิภัทร พรมพิชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 23 ธันวาคม 2565 11:40
1017 6601022 เด็กหญิงรมณ กังวานธรรม โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 23 ธันวาคม 2565 12:13
1018 6601023 เด็กหญิงสิริรัก พิกุลทอง ฝวาหมินกงลิ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 23 ธันวาคม 2565 12:24
1019 6601024 เด็กหญิงฐาณัชชา กุลเลิศสุนันท์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 23 ธันวาคม 2565 13:17
1020 6601025 เด็กชายปิยวัฒน์ ยังสุข โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 23 ธันวาคม 2565 13:39
1021 6601026 เด็กชายศิวกร พันธวงศ์ โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 23 ธันวาคม 2565 14:09
1022 6601027 เด็กหญิงกัญญ์พิชญา อันประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 23 ธันวาคม 2565 14:23
1023 6601028 เด็กชายชัยวุฒิ ชื่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลระนอง จ.ระนอง ชำระเงินแล้ว 23 ธันวาคม 2565 15:27
1024 6601029 เด็กหญิงฐณัชญ์พร ถึงถิ่น โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 23 ธันวาคม 2565 15:35
1025 6601030 เด็กชายวรภพ อยู่คงแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 23 ธันวาคม 2565 15:38
1026 6601031 เด็กหญิงรุจราภา มุขวัฒน์ โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 23 ธันวาคม 2565 16:13
1027 6601032 เด็กหญิงณัฏฐณิฌา รอดปังหวาน โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 23 ธันวาคม 2565 16:26
1028 6601033 เด็กหญิงพิมพ์ชนก เพ็งทิศ โรงเรียนบ้านน้ำเย็น จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 23 ธันวาคม 2565 17:24
1029 6601034 เด็กหญิงคุณิตา ขวัญเมือง โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 23 ธันวาคม 2565 17:39
1030 6601035 เด็กชายสัณชุกร ตาลวงค์ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 23 ธันวาคม 2565 17:51
1031 6601036 เด็กหญิงนภัทร กูลเกื้อ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 23 ธันวาคม 2565 17:58
1032 6601037 เด็กหญิงวรินท์นิภา เอี้ยงมี โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 23 ธันวาคม 2565 18:17
1033 6601038 เด็กหญิงจิตรลดา วรพันธ์ โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 23 ธันวาคม 2565 18:58
1034 6601039 เด็กหญิงภัสส์ณิชา ทองขวัญ โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) จ.ชุมพร รอชำระเงิน 23 ธันวาคม 2565 19:56
1035 6601040 เด็กหญิงภัสส์ณิชา ทองขวัญ โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 23 ธันวาคม 2565 20:09
1036 6601041 เด็กหญิงพรหมภัสสร เกตุสิงห์ โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 23 ธันวาคม 2565 20:39
1037 6601042 เด็กหญิงศิโรรัตน์ ชุมเกษียร โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 23 ธันวาคม 2565 20:59
1038 6601043 เด็กหญิงจักภัทสรัณย์ ช่วยอินทร์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 23 ธันวาคม 2565 21:02
1039 6601044 เด็กหญิงกชกร ผลพานิช โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 23 ธันวาคม 2565 21:35
1040 6601045 เด็กหญิงกัลยกร ภู่สุขเสมอ โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 23 ธันวาคม 2565 22:21
1041 6601046 เด็กหญิงปทิตตา แก้วพิชัย ลิตเติ้ลแลมบ์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 23 ธันวาคม 2565 22:36
1042 6601047 เด็กหญิงกนกพร สุบงกฏ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 24 ธันวาคม 2565 09:32
1043 6601048 เด็กชายจิรกฤดิ จันทวงค์ โรงเรียนฝวาหมิงกงลิ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 24 ธันวาคม 2565 09:37
1044 6601049 เด็กหญิงพัทธนันท์ เทวบัญชาประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 24 ธันวาคม 2565 10:07
1045 6601050 เด็กหญิงภัทรวดี สมศรี โรงเรียนชุมชนสวี จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 24 ธันวาคม 2565 10:19
1046 6601051 เด็กชายณัฐวุฒิ เพิ่มพูล โรงเรียนบ้านน้ำฉา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 24 ธันวาคม 2565 10:20
1047 6601052 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ไทยฉิม โรงเรียนฝวาหมิงกงลิ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 24 ธันวาคม 2565 10:34
1048 6601053 เด็กชายกฤติเดช กาลนิยม โรงเรียนวัดหูรอ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 24 ธันวาคม 2565 10:35
1049 6601054 เด็กชายพิชญะ บัวพึ่ง โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 24 ธันวาคม 2565 10:36
1050 6601055 เด็กหญิงจุฑามาศ พานเรือง โรงเรียนวัดหูรอ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 24 ธันวาคม 2565 10:42
1051 6601056 เด็กชายญานภัทร ขุฑสมบูรณ์ โรงเรียนวัดนาทุ่ง จ.ชุมพร รอชำระเงิน 24 ธันวาคม 2565 11:00
1052 6601057 เด็กหญิงสวิชญา แสงศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 24 ธันวาคม 2565 11:01
1053 6601058 เด็กหญิงพิชญนาฏ เรืองนุ้ย โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 24 ธันวาคม 2565 11:06
1054 6601059 เด็กหญิงณิชารีย์ เอื้องเรืองโรจน์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 24 ธันวาคม 2565 11:23
1055 6601060 เด็กชายพงศกร พรหมสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 24 ธันวาคม 2565 11:43
1056 6601061 เด็กหญิงธนัชชา ดีเลิศ โรงเรียนสาธิตบางนา จ.สมุทรปราการ ชำระเงินแล้ว 24 ธันวาคม 2565 11:56
1057 6601062 เด็กชายนราวิชญ์ มาศวิเชียร โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 24 ธันวาคม 2565 12:02
1058 6601063 เด็กชายกฤษดา ปานทอง ฝวาหมินกงลิ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 24 ธันวาคม 2565 13:11
1059 6601064 เด็กหญิงกมลชนก เจริญผล โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 24 ธันวาคม 2565 14:10
1060 6601065 เด็กชายธีร์ บัวทอง โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 24 ธันวาคม 2565 15:11
1061 6601066 เด็กหญิงนัทธ์ชนันท์ อนุมาศ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 24 ธันวาคม 2565 17:07
1062 6601067 เด็กชายลภณพัศณ์ ไพโรจน์อมรชัย โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 24 ธันวาคม 2565 17:12
1063 6601068 เด็กหญิงญาดาวดี ช่วยคำ โรงเรียนบ้านท่ามะปริง จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 24 ธันวาคม 2565 21:12
1064 6601069 เด็กหญิงบุณรดา แก้วหานาม โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 24 ธันวาคม 2565 21:18
1065 6601070 เด็กหญิงปพิชญา แก้วหานาม โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 24 ธันวาคม 2565 21:21
1066 6601071 เด็กหญิงธิดาดาว ไชยสิงห์ มันตานุสรณ์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 25 ธันวาคม 2565 09:50
1067 6601072 เด็กหญิงกมลวรรณ อาศัยผล โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 25 ธันวาคม 2565 11:50
1068 6601073 เด็กชายสิรวิชญ์ วิเศษวิสัย โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 25 ธันวาคม 2565 12:17
1069 6601074 เด็กชายนันธิพฒน์ ทิพย์อักษร โรงเรียนบ้านบางคอย จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 25 ธันวาคม 2565 13:45
1070 6601075 เด็กหญิงภัทร์ธีนันท์ พลคณา โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 25 ธันวาคม 2565 14:13
1071 6601076 เด็กหญิงนลินี พร้อมปัจจุ โรงเรียนฝวาหมิงกงลิ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 25 ธันวาคม 2565 15:19
1072 6601077 เด็กหญิงกัญพัชญ์ คำระหงษ์ โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 25 ธันวาคม 2565 16:44
1073 6601078 เด็กชายพิชชากร ชูอมรทรัพย์ ฝวาหมินกงลิ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 25 ธันวาคม 2565 19:30
1074 6601079 เด็กหญิงขวัญชีวา พันธุ์อธิคม โรงเรียนบ้านเขาตะเภาทอง จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 25 ธันวาคม 2565 19:31
1075 6601080 เด็กชายศิวะกวี คลี่เเก้ว โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 25 ธันวาคม 2565 20:51
1076 6601081 เด็กชายธรณธันย์ สิริบรรณนุกูล โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 25 ธันวาคม 2565 21:33
1077 6601082 เด็กชายอนวัช พรหมศรี โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 25 ธันวาคม 2565 22:12
1078 6601083 เด็กชายศุภกิตต์ บาลประสงค์ โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 26 ธันวาคม 2565 08:30
1079 6601084 เด็กหญิงตรีชฎา วรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 26 ธันวาคม 2565 08:34
1080 6601085 เด็กหญิงญาณิดา พยัคฆิน โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 26 ธันวาคม 2565 08:40
1081 6601086 เด็กชายปณตน้อม สินบูรณฉัตร โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 26 ธันวาคม 2565 09:53
1082 6601087 เด็กชายปิโยรส หงษ์ทอง โรงเรียนวัดบรรพตวารีเขต จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 26 ธันวาคม 2565 10:06
1083 6601088 เด็กชายกษิด์เดช ธัญญาบัตร โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 26 ธันวาคม 2565 10:10
1084 6601089 เด็กชายนันทภพ มัฆพาน โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 26 ธันวาคม 2565 10:13
1085 6601090 เด็กชายภูนเนตร์ ขันเงิน ฝวาหมินกงลิ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 26 ธันวาคม 2565 13:23
1086 6601091 เด็กหญิงเนตรนภา พันธุ์ดี โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 26 ธันวาคม 2565 13:38
1087 6601092 เด็กหญิงชนัญชิดา คชรินทร์ โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 26 ธันวาคม 2565 14:16
1088 6601093 เด็กหญิงภัทรภร เมืองพรหม โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 26 ธันวาคม 2565 15:33
1089 6601094 เด็กหญิงกัญชพร ขวัญมาลัย โรงเรียนบ้านเขาวง จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 26 ธันวาคม 2565 16:18
1090 6601095 เด็กชายศริตวรรธน์ เปียดำรงค์ โรงเรียนบ้านเขาวง จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 26 ธันวาคม 2565 16:22
1091 6601096 เด็กชายเกียรติศักดิ์ พรหมเทพ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 26 ธันวาคม 2565 18:08
1092 6601097 เด็กชายวีรพงศ์ รัตนโสภา โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 26 ธันวาคม 2565 18:10
1093 6601098 เด็กหญิงธีรกานต์ วัชรนิรันดร์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 26 ธันวาคม 2565 19:00
1094 6601099 เด็กชายกิตติภูมิฐ์ สันติวรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 26 ธันวาคม 2565 19:00
1095 6601100 เด็กหญิงนภัสสร ตรีทอง โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 26 ธันวาคม 2565 19:00
1096 6601101 เด็กหญิงปลื้มกมล งามขำ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 26 ธันวาคม 2565 19:00
1097 6601102 เด็กหญิงปัณฑิตา ภู่เจริญ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 26 ธันวาคม 2565 19:00
1098 6601103 เด็กหญิงจณิสตา วุ้นศิริ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 26 ธันวาคม 2565 19:01
1099 6601104 เด็กหญิงธนิษฐา ทุมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 26 ธันวาคม 2565 19:01
1100 6601105 เด็กหญิงกุลจิรา สรรเสริญ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 26 ธันวาคม 2565 19:08
1101 6601106 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา วุฒิวงศ์งาม โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 26 ธันวาคม 2565 19:47
1102 6601107 เด็กชายธิติวุฒิ คงบุญรักษ์ โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 27 ธันวาคม 2565 08:55
1103 6601108 เด็กหญิงวริลกร สิงห์วิชา โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 27 ธันวาคม 2565 09:00
1104 6601109 เด็กชายภูกวิณ สำราญศรี โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 27 ธันวาคม 2565 09:26
1105 6601110 เด็กหญิงกัญญภัสร์ พามี โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 27 ธันวาคม 2565 09:44
1106 6601111 เด็กหญิงพลอยไพลิน ตู้หิรัญมณี โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 27 ธันวาคม 2565 10:44
1107 6601112 เด็กชายชนกันต์ เอียดเสน โรงเรียนอนุบาลปานฤทัย จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 27 ธันวาคม 2565 13:32
1108 6601113 เด็กหญิงพรนิชา เทวฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 27 ธันวาคม 2565 13:36
1109 6601114 เด็กชายพนัชกร คัมภีร์บวร โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 27 ธันวาคม 2565 14:55
1110 6601115 เด็กชายพิชัยภูษิต เดี่ยววาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 27 ธันวาคม 2565 15:38
1111 6601116 เด็กหญิงกนกพิชญา วินารัตน์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 27 ธันวาคม 2565 15:47
1112 6601117 เด็กชายทินภัทร ผุดเผือก โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 27 ธันวาคม 2565 15:56
1113 6601118 เด็กหญิงพรรณทิภา สุวรรณชัย ฝวาหมินกงลิ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 27 ธันวาคม 2565 16:08
1114 6601119 เด็กชายณัฐสิทธิ์ ชลรัตน์อมฤต โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 27 ธันวาคม 2565 16:24
1115 6601120 เด็กหญิงธนพร มากภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 27 ธันวาคม 2565 17:42
1116 6601121 เด็กหญิงมนชญา ล่องหลง โรงเรียนฝวาหมิงกงลิ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 27 ธันวาคม 2565 19:03
1117 6601122 เด็กหญิงลภัสธรณ์ แสงดี โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 27 ธันวาคม 2565 19:57
1118 6601123 เด็กชายราชภูมิ ทับทวี โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 27 ธันวาคม 2565 20:10
1119 6601124 เด็กหญิงวัชรีวรรณ สุขประวิทย์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 27 ธันวาคม 2565 20:30
1120 6601125 เด็กหญิงธัชพรหมสรณ์ แสงดี โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 27 ธันวาคม 2565 20:33
1121 6601126 เด็กชายปัณณวิชญ์ ชุมขวัญ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 27 ธันวาคม 2565 21:01
1122 6601127 เด็กหญิงประภัสสร รัชวการ โรงเรียนบ้านเขาวง จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 28 ธันวาคม 2565 08:35
1123 6601128 เด็กหญิงนฤมล พรมวิสัย โรงเรียนบ้านเขาวง จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 28 ธันวาคม 2565 08:48
1124 6601129 เด็กชายเด่นศักดิ์ สระเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 28 ธันวาคม 2565 08:57
1125 6601130 เด็กหญิงรตนพร ออมสินสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านเขาวง จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 28 ธันวาคม 2565 09:13
1126 6601131 เด็กชายสิทธิศักดิ์ ดำคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 28 ธันวาคม 2565 11:39
1127 6601132 เด็กหญิงพิชญาภา กงไกรราช ฝวาหมินกงลิ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 28 ธันวาคม 2565 12:47
1128 6601133 เด็กชายกษิดิ์เดช แก้ววิเชียร โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 28 ธันวาคม 2565 14:31
1129 6601134 เด็กชายญาณวิทย์ วรรณดี โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 28 ธันวาคม 2565 18:46
1130 6601135 เด็กชายภูมิรพี ยกพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 29 ธันวาคม 2565 10:29
1131 6601136 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ช่วยชูหนู โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 29 ธันวาคม 2565 10:32
1132 6601137 เด็กหญิงไปรยา ปราบมาก โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 29 ธันวาคม 2565 10:42
1133 6601138 เด็กหญิงณัฐกฤตา แก้วดี โรงเรียนอนุบาลคณาพร จ.กระบี่ ชำระเงินแล้ว 29 ธันวาคม 2565 11:19
1134 6601139 เด็กชายณัฐวรรธน์ เมืองมุสิก โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 29 ธันวาคม 2565 13:05
1135 6601140 เด็กชายสุรพศ เพชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 29 ธันวาคม 2565 13:10
1136 6601141 เด็กชายภัทรดนัย เพ็ชรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 29 ธันวาคม 2565 14:07
1137 6601142 เด็กหญิงณิชากานต์ สว่างฟ้า โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 29 ธันวาคม 2565 16:37
1138 6601143 เด็กหญิงปราณปรีญา ภูผาพลอย โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 29 ธันวาคม 2565 17:17
1139 6601144 เด็กหญิงณัฐกฤตา คงทอง โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 29 ธันวาคม 2565 19:43
1140 6601145 เด็กหญิงด.ญ.วนัสนันท์ บุญเต็ม โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 29 ธันวาคม 2565 20:22
1141 6601146 เด็กชายชิษณุพงศ์ สุขแก้ว โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 29 ธันวาคม 2565 20:44
1142 6601147 เด็กหญิงคุณิตา ใสกระจ่าง โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 29 ธันวาคม 2565 21:55
1143 6601148 เด็กชายจิรายุ นาคเพ่งพิศ ฝวาหมินกงลิ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 30 ธันวาคม 2565 09:14
1144 6601149 เด็กหญิงพริมประกาย เหล่าไพบูลย์กุล โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 30 ธันวาคม 2565 10:43
1145 6601150 เด็กหญิงณิชกานต์ พิมลรัตน์ โรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 30 ธันวาคม 2565 12:03
1146 6601151 เด็กชายวชิรวิทย์ เสียมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 30 ธันวาคม 2565 12:50
1147 6601152 เด็กชายพชรภนต์ อดทน โรงเรียนสหศึกษา จ.เชียงใหม่ ชำระเงินแล้ว 30 ธันวาคม 2565 14:12
1148 6601153 เด็กชายปุญชรัสมิ์ อดทน โรงเรียนพญาไท กรุงเทพมหานคร ชำระเงินแล้ว 30 ธันวาคม 2565 14:40
1149 6601154 เด็กหญิงด.ญ.ภัทรมาศ มัดซา โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 30 ธันวาคม 2565 14:46
1150 6601155 เด็กหญิงด.ญ.รุ้งตะวัน ณ สงขลา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 30 ธันวาคม 2565 14:54
1151 6601156 เด็กหญิงภัทรปภา พุฒซ้อน โรงเรียนบ้านปลายคลอง จ.ระนอง ชำระเงินแล้ว 30 ธันวาคม 2565 15:19
1152 6601157 เด็กหญิงพิมฬจิต สุขแจ่ม โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 30 ธันวาคม 2565 21:05
1153 6601158 เด็กหญิงปวีณ์ลดา อัครมโนไพศาล โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 30 ธันวาคม 2565 22:09
1154 6601159 เด็กหญิงกนกกานต์ ยอดยิ่ง โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 30 ธันวาคม 2565 22:21
1155 6601160 เด็กหญิงอินทิรา เเพรสมบูรณ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 31 ธันวาคม 2565 08:04
1156 6601161 เด็กชายธีรทัช ทิพย์มโนสิงห์ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร รอชำระเงิน 31 ธันวาคม 2565 11:32
1157 6601162 เด็กหญิงพรปวีณ์ สุจริต โรงเรียนบ้านเขาล้าน จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 31 ธันวาคม 2565 14:20
1158 6601163 เด็กหญิงสุทธาสินี รัตนจำนงค์ โรงเรียนบ้านสามเสียม จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 31 ธันวาคม 2565 14:55
1159 6601164 เด็กหญิงกมลทิพย์ ฤทธิ์จำนงค์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 31 ธันวาคม 2565 17:54
1160 6601165 เด็กชายกฤตวัฒน์ จิรพรนันท์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร รอชำระเงิน 31 ธันวาคม 2565 18:04
1161 6601166 เด็กหญิงนาตาชา ดีเลิศ โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 1 มกราคม 2566 11:39
1162 6601167 เด็กชายปิติพัฒน์ สังวรกาญจน์ โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 1 มกราคม 2566 13:36
1163 6601168 เด็กหญิงคณุฉมา คงตาล โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 1 มกราคม 2566 13:53
1164 6601169 เด็กชายญาณพัฒน์ รัตตะมาน ภูบดินทร์พิทยาลัย จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 1 มกราคม 2566 15:48
1165 6601170 เด็กชายธีรพงษ์ พลคณา ฝวาหมินกงลิ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 1 มกราคม 2566 17:39
1166 6601171 เด็กชายชวโรจน์ บุญศรี โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 1 มกราคม 2566 23:03
1167 6601172 เด็กหญิงระพีพรรณ รอดไผ่ล้อม โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 2 มกราคม 2566 11:06
1168 6601173 เด็กหญิงพรรณพัชร ลือวนิชวงศ์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 2 มกราคม 2566 11:10
1169 6601174 เด็กหญิงพลอยปภัส พินทอง โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 2 มกราคม 2566 11:21
1170 6601175 เด็กหญิงกัญนิดา วงษ์จันทร์ โรงเรียนบ้านหาดทรายรี จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 2 มกราคม 2566 15:53
1171 6601176 เด็กหญิงกุลิสรา จริงจิตร โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 2 มกราคม 2566 17:24
1172 6601177 เด็กชายเด่นชัย ขุนไชยรักษ์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 2 มกราคม 2566 20:46
1173 6601178 เด็กชายภีม กิติวัฒนวิชชากร โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 2 มกราคม 2566 20:56
1174 6601179 เด็กชายสิทธิชัย เเสงสว่าง โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 2 มกราคม 2566 21:22
1175 6601180 เด็กหญิงสตรีรัตน์ แสงทอง โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 3 มกราคม 2566 08:35
1176 6601181 เด็กชายภีมเดช ไวกุณฐ์วิวรรธน์ ฝวาหมินกงลิ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 3 มกราคม 2566 08:48
1177 6601182 เด็กหญิงสุวริญญ์ หนูรอต โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 3 มกราคม 2566 10:24
1178 6601183 เด็กชายธนโชติ ศรีอ่อน โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 3 มกราคม 2566 10:48
1179 6601184 เด็กชายณัฐชนน เกตุนวล โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 3 มกราคม 2566 11:52
1180 6601185 เด็กชายมติมนต์ พันธุ์งาม โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 3 มกราคม 2566 12:01
1181 6601186 เด็กชายพัทธนันท์ เปรมประเสริฐ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 3 มกราคม 2566 12:48
1182 6601187 เด็กชายจักรพรรดิ์ คล้ายอักษร มันตานุสรณ์ จ.ชุมพร รอชำระเงิน 3 มกราคม 2566 13:02
1183 6601188 เด็กชายติณณภพ เถาปล้อง โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 3 มกราคม 2566 13:13
1184 6601189 เด็กหญิงกนธิชา กิตติวานิช โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 3 มกราคม 2566 13:42
1185 6601190 เด็กชายเจษฎากร แซ่หลี โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 3 มกราคม 2566 13:48
1186 6601191 เด็กหญิงนันทพัทธ์ โพธิ์คีรี โรงเรียนบ้านปากคลอง จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 3 มกราคม 2566 15:23
1187 6601192 เด็กชายธนกฤต สมมุติ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 3 มกราคม 2566 15:26
1188 6601193 เด็กหญิงณัฐวดี สุขท่ามะพลา โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 3 มกราคม 2566 17:14
1189 6601194 เด็กชายภคพล กิจควรขยัน โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 3 มกราคม 2566 18:30
1190 6601195 เด็กชายอุดมศักดิ์ ชื่นประดิษฐ์ โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 3 มกราคม 2566 18:52
1191 6601196 เด็กชายณัฐวัชร สันทัดการ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 3 มกราคม 2566 19:09
1192 6601197 เด็กชายพีรพล สังข์สม โรงเรียนอนุบาลปานฤทัย จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 3 มกราคม 2566 19:20
1193 6601198 เด็กชายยศกร วรรณเผือก โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 3 มกราคม 2566 19:29
1194 6601199 เด็กหญิงณัชชา ฟูกลิ่น โรงเรียนบ้านหาดทรายรี จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 3 มกราคม 2566 19:39
1195 6601200 เด็กชายณัฏธนกฤติ ผลพฤกษา มันตานุสรณ์ จ.ชุมพร รอชำระเงิน 3 มกราคม 2566 19:44
1196 6601201 เด็กชายพีรวิชญ์ ชุ่ม​แก้ว​ โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 3 มกราคม 2566 19:56
1197 6601202 เด็กชายภคพล สรเกตุ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 3 มกราคม 2566 20:35
1198 6601203 เด็กหญิงภัทรปภา มัทมิฬ โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 3 มกราคม 2566 20:36
1199 6601204 เด็กชายธนพล เนียมหอม โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 3 มกราคม 2566 20:49
1200 6601205 เด็กหญิงเพชรไพริณ ทองไหลรวม โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 3 มกราคม 2566 21:02
1201 6601206 เด็กชายกิตติธัช แสงสวี โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 3 มกราคม 2566 21:22
1202 6601207 เด็กหญิงปุญญลักษณ์ มีสุข โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 3 มกราคม 2566 21:29
1203 6601208 เด็กหญิงพัชรนันท์ จิตร์สุพร โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 3 มกราคม 2566 21:30
1204 6601209 เด็กหญิงมนทกานต์ พัฒนสมบัติ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 3 มกราคม 2566 21:48
1205 6601210 เด็กหญิงม่านฟ้า ทองด้วง โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 3 มกราคม 2566 21:58
1206 6601211 เด็กหญิงบริมาส สาระประทีป โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 3 มกราคม 2566 21:59
1207 6601212 เด็กหญิงกัญญาวีร์ สุบิน โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 3 มกราคม 2566 22:47
1208 6601213 เด็กชายวรายุทธ หวังเจริญกุลชัย โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 4 มกราคม 2566 06:21
1209 6601214 เด็กหญิงณภัชชา แย้มจงกล โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 4 มกราคม 2566 08:13
1210 6601215 เด็กหญิงธัญชนก รักษาภูมิ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 4 มกราคม 2566 08:36
1211 6601216 เด็กหญิงอพิชญา แสงแดด โรงเรียนบ้านเขาวง จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 4 มกราคม 2566 09:18
1212 6601217 เด็กหญิงสุณิชา แตงอ่อน โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 4 มกราคม 2566 09:26
1213 6601218 เด็กหญิงภัทรจารินทร์ ใยบัวทอง โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 4 มกราคม 2566 09:27
1214 6601219 เด็กหญิงปานวาด พรหมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 4 มกราคม 2566 10:57
1215 6601220 เด็กหญิงวิรวรรณ แจ้งสว่าง โรงเรียนวัดพิชัยยาราม จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 4 มกราคม 2566 12:07
1216 6601221 เด็กชายณัฐพนธ์ เพ็งโคนา โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 4 มกราคม 2566 12:10
1217 6601222 เด็กหญิงสุทธภา แจ้งสว่าง โรงเรียนวัดพิชัยยาราม จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 4 มกราคม 2566 12:11
1218 6601223 เด็กหญิงสุวภัทร ไทยประดิษฐ์ มันตานุสรณ์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 4 มกราคม 2566 12:45
1219 6601224 เด็กหญิงพิมพ์พิศา เรืองจันทร์ โรงเรียนมัชฌิมวิทยา จ.ระนอง ชำระเงินแล้ว 4 มกราคม 2566 13:13
1220 6601225 เด็กชายพชรพล โสธร โรงเรียนมัชฌิมวิทยา จ.ระนอง ชำระเงินแล้ว 4 มกราคม 2566 13:22
1221 6601226 เด็กหญิงจรรยมณฑน์ พรหมสวัสดิ์ โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร รอชำระเงิน 4 มกราคม 2566 13:30
1222 6601227 เด็กหญิงอภิชญา อวยพร โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 4 มกราคม 2566 13:31
1223 6601228 เด็กชายธนวา ช่วงสม โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 4 มกราคม 2566 13:52
1224 6601229 เด็กชายอันวาร์ โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลปานฤทัย จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 4 มกราคม 2566 13:55
1225 6601230 เด็กหญิงกัญญ์ณณัฏฐ์ ไชยศรี โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 4 มกราคม 2566 14:06
1226 6601231 เด็กชายพัทธดนย์ แซ่เขา โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 4 มกราคม 2566 14:18
1227 6601232 เด็กชายสิงหรา จรรยา โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 4 มกราคม 2566 14:49
1228 6601233 เด็กหญิงชมพูนุช ชื่นกลิ่น โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 4 มกราคม 2566 14:56
1229 6601234 เด็กหญิงกวิสรา บุญเทศน์ โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 4 มกราคม 2566 15:01
1230 6601235 เด็กหญิงบุญญาภา ตระหง่าน โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 4 มกราคม 2566 15:06
1231 6601236 เด็กหญิงณิชาภัทร มัทมิฬ โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 4 มกราคม 2566 18:19
1232 6601237 เด็กชายธันยกร ปราณีชาติ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 4 มกราคม 2566 19:09
1233 6601238 เด็กหญิงสุธิดา แตงเลี่ยน โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 4 มกราคม 2566 19:23
1234 6601239 เด็กชายกรวิชญ์ แจ่มภาพ โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 4 มกราคม 2566 19:46
1235 6601240 เด็กชายณัฐเสฏฐ์ พัฒน์ช่วย โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 4 มกราคม 2566 19:48
1236 6601241 เด็กชายวุฒิศักดิ์ อินทร์สำราญ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร รอชำระเงิน 4 มกราคม 2566 19:49
1237 6601242 เด็กชายรภัสพงศ์ อุดมศรี โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 4 มกราคม 2566 19:54
1238 6601243 เด็กชายปิติพงษ์ โรยสุวรรณ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 4 มกราคม 2566 20:09
1239 6601244 เด็กหญิงฐิตาพร ฐิตะฐาน โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 4 มกราคม 2566 20:20
1240 6601245 เด็กชายวุฒิชัย โอบอ้อม โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 4 มกราคม 2566 20:32
1241 6601246 เด็กหญิงกัญญพัชร คงชุม โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 4 มกราคม 2566 20:35
1242 6601247 เด็กชายศุภากรณ์ แซ่ลี้ โรงเรียนวัดบางลึก จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 4 มกราคม 2566 21:22
1243 6601248 เด็กชายสิริศักดิ์ เฮ่งสวัสดิ์ โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 4 มกราคม 2566 21:58
1244 6601249 เด็กชายรณกร ขวัญทอง โรงเรียนวัดหูรอ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 5 มกราคม 2566 08:45
1245 6601250 เด็กหญิงณฐมน ขุนพรหม โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 5 มกราคม 2566 08:51
1246 6601251 เด็กหญิงชลธิชา เย็นขุนทด โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 5 มกราคม 2566 09:11
1247 6601252 เด็กหญิงณัชชา นาสินสร้อย โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 5 มกราคม 2566 09:47
1248 6601253 เด็กชายพิรดนย์ สุ่มอิ่ม โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 5 มกราคม 2566 10:05
1249 6601254 เด็กชายวิภูวริทธิ์ จันทร์เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 5 มกราคม 2566 10:11
1250 6601255 เด็กชายศุภกิตติ์ หนูเนตร์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 5 มกราคม 2566 10:17
1251 6601256 เด็กหญิงกัญญณัท กุลธำรง โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร รอชำระเงิน 5 มกราคม 2566 10:29
1252 6601257 เด็กหญิงรัตนาวดี เอี่ยมสอาด โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 5 มกราคม 2566 11:01
1253 6601258 เด็กหญิงธิดารัตน์ เยาวนิตย์ โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 5 มกราคม 2566 11:05
1254 6601259 เด็กหญิงธารารัตน์ เยาวนิตย์ โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 5 มกราคม 2566 11:09
1255 6601260 เด็กชายธนกฤต จันทร์สุริย์ ฝวาหมินกงลิ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 5 มกราคม 2566 11:34
1256 6601261 เด็กหญิงบุญณิชา เจียรนัย โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 5 มกราคม 2566 11:38
1257 6601262 เด็กหญิงลลิดา คุ้มตลอด โรงเรียนบ้านงาช้าง จ.ชุมพร รอชำระเงิน 5 มกราคม 2566 12:52
1258 6601263 เด็กชายปัณณทัต คงซื่อสัตย์ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 5 มกราคม 2566 13:23
1259 6601264 เด็กหญิงวรรณรดา คงซื่อสัตย์ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 5 มกราคม 2566 13:28
1260 6601265 เด็กหญิงปัทมา แยนา โรงเรียนบ้านหนองเรือ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 5 มกราคม 2566 15:30
1261 6601266 เด็กหญิงธัญชนก หอมทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 5 มกราคม 2566 17:24
1262 6601267 เด็กหญิงณัชชา โชติสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 5 มกราคม 2566 18:27
1263 6601268 เด็กหญิงอสมาภรณ์ คุ้มรัตน์ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 5 มกราคม 2566 18:51
1264 6601269 เด็กหญิงกัญญาณัฐ จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 5 มกราคม 2566 19:41
1265 6601270 เด็กชายศุภณัฐ อินทพุก โรงเรียนวัดพิชัยยาราม จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 5 มกราคม 2566 21:05
1266 6601271 เด็กหญิงภควรรณ ทองขาว โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 5 มกราคม 2566 21:20
1267 6601272 เด็กชายศุภสิทธิ์ รัตนภักดี โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 5 มกราคม 2566 21:27
1268 6601273 เด็กชายอิทธิกร เฟื่องศิลา โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 6 มกราคม 2566 08:51
1269 6601274 เด็กชายชยธร สังข์สม โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 6 มกราคม 2566 08:59
1270 6601275 เด็กหญิงณัฐมน แซ่เอี้ยว โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 6 มกราคม 2566 09:17
1271 6601276 เด็กหญิงอัญมณี อาศัยผล โรงเรียนวัดบางลึก จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 6 มกราคม 2566 09:23
1272 6601277 เด็กชายณัฐกรณ์ ทองโต โรงเรียนวัดบางลึก จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 6 มกราคม 2566 09:29
1273 6601278 เด็กชายภพเทวา โชติคุต โรงเรียนวัดบางลึก จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 6 มกราคม 2566 09:34
1274 6601279 เด็กชายณัฐพนธ์ สิทธิสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลปานฤทัย จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 6 มกราคม 2566 10:03
1275 6601280 เด็กชายภูบดินทร์ จันทร์ประนต โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 6 มกราคม 2566 10:33
1276 6601281 เด็กหญิงกมลพร กระจายโภชน์ โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 6 มกราคม 2566 11:36
1277 6601282 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ชูรังสฤษฎิ์ เทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 6 มกราคม 2566 12:37
1278 6601283 เด็กหญิงอัญชิสา โลพิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 6 มกราคม 2566 12:44
1279 6601284 เด็กชายชุติพนธ์ อยู่หุ่น โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 6 มกราคม 2566 13:13
1280 6601285 เด็กหญิงพรรษมน พลศร โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 6 มกราคม 2566 14:43
1281 6601286 เด็กชายภาณุพล สัมฤทธิกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 6 มกราคม 2566 17:48
1282 6601287 เด็กชายภัทรกฤต หนูม่วง โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 6 มกราคม 2566 18:20
1283 6601288 เด็กหญิงณัฐธิดาพร ชะนะรัง โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 6 มกราคม 2566 18:38
1284 6601289 เด็กหญิงพิชชาอร สุคาคม ฝวาหมินกงลิ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 6 มกราคม 2566 19:04
1285 6601290 เด็กชายกรกช จันทรเดชะ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 6 มกราคม 2566 19:54
1286 6601291 เด็กชายอินทัชชานนท์ เขียวอ่อน โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 6 มกราคม 2566 20:50
1287 6601292 เด็กชายพสิษฐ์ ไกรขาว โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 6 มกราคม 2566 22:29
1288 6601293 เด็กหญิงอาภัสรา นพคุณ โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 7 มกราคม 2566 06:42
1289 6601294 เด็กหญิงพชรพรรณ ศิลป์วิทยารักษ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 7 มกราคม 2566 07:57
1290 6601295 เด็กหญิงพัชรกัญญ์ เด่นชัย โรงเรียนฝวาหมิงกงลิ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 7 มกราคม 2566 09:32
1291 6601296 เด็กชายภัทร์นรินทร์ แดงสกล โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 7 มกราคม 2566 10:01
1292 6601297 เด็กหญิงธนัชชา เสวิสิทธิ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 7 มกราคม 2566 11:01
1293 6601298 เด็กชายปกรณ์พัฒน์ อภิรัตน์ฐากุล โรงเรียนบ้านปากคลอง จ.ชุมพร รอชำระเงิน 7 มกราคม 2566 11:54
1294 6601299 เด็กหญิงกุสุมา ทินนา โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 7 มกราคม 2566 11:57
1295 6601300 เด็กหญิงเบญจวรรณ เพชรสินลา โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 7 มกราคม 2566 12:00
1296 6601301 เด็กหญิงปัณณพร เทพพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 7 มกราคม 2566 12:33
1297 6601302 เด็กหญิงนัชชา แย้มแสง โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 7 มกราคม 2566 12:39
1298 6601303 เด็กชายภูปกรณ์ เทพญา โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 7 มกราคม 2566 13:57
1299 6601304 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ วุฒิมนต์ โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 7 มกราคม 2566 15:02
1300 6601305 เด็กชายพัฒนพล ทองพลอย โรงเรียนโรงเรียนเพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน) จ.ระนอง ชำระเงินแล้ว 7 มกราคม 2566 15:08
1301 6601306 เด็กหญิงสุภัสสราภรณ์ อยู่เป็นสุข โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 7 มกราคม 2566 15:19
1302 6601307 เด็กชายอนิรุธ ม่วงขาว ภูบดินทร์พิทยาลัย จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 7 มกราคม 2566 15:28
1303 6601308 เด็กหญิงกีรติกา ค้วนเครือ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 7 มกราคม 2566 16:27
1304 6601309 เด็กหญิงอชิรญา ศักดิ์ตระกูล โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 7 มกราคม 2566 16:36
1305 6601310 เด็กชายธรรมรัตน์ แจ่มจำรัส โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 7 มกราคม 2566 17:57
1306 6601311 เด็กหญิงศิรตา ชาญนคร โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 7 มกราคม 2566 18:35
1307 6601312 เด็กหญิงณิชาภัทร จันทร์พุ่ม โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 7 มกราคม 2566 18:44
1308 6601313 เด็กหญิงชาลิสา สิบทิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 7 มกราคม 2566 19:08
1309 6601314 เด็กชายกันตภณ รักษาผล โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 7 มกราคม 2566 20:16
1310 6601315 เด็กหญิงเกฎชญา ช่วยชูหนู โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์ จ.ชุมพร รอชำระเงิน 7 มกราคม 2566 21:58
1311 6601316 เด็กหญิงพีรดา อำพันกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 8 มกราคม 2566 10:17
1312 6601317 เด็กหญิงภัสสร ฤาธนโชติ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 8 มกราคม 2566 12:02
1313 6601318 เด็กหญิงกัญญาภัค สุขสร้อย อนุบาลอำนวยสุข จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 8 มกราคม 2566 12:19
1314 6601319 เด็กหญิงณิชกานต์ ศิริสังข์ โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 8 มกราคม 2566 13:03
1315 6601320 เด็กชายกิตติศักดิ์ ม่วงทองคำ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 8 มกราคม 2566 14:24
1316 6601321 เด็กชายณาศิส ตันศิภากร โรงเรียนศรีอรุโณทัย จ.ระนอง ชำระเงินแล้ว 8 มกราคม 2566 14:31
1317 6601322 เด็กหญิงณัฐกฤตา ตันศิภากร โรงเรียนศรีอรุโณทัย จ.ระนอง ชำระเงินแล้ว 8 มกราคม 2566 14:44
1318 6601323 เด็กหญิงพิมพ์ชนก เปียสกุล โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 8 มกราคม 2566 15:42
1319 6601324 เด็กชายธนโชติ เกิดสิน โรงเรียนบ้านร้านตัดผม จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 8 มกราคม 2566 16:35
1320 6601325 เด็กชายวินทนนทน์ สินธพานนท์ โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 8 มกราคม 2566 17:57
1321 6601326 เด็กชายศุภวิชญ์ สุชาติ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 8 มกราคม 2566 19:14
1322 6601327 เด็กชายกมลภู แซ่ตั้ง โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 8 มกราคม 2566 19:15
1323 6601328 เด็กชายเตชิต สังข์ชัย โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 8 มกราคม 2566 19:42
1324 6601329 เด็กหญิงวรางคณา เพชรแดง โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 8 มกราคม 2566 21:01
1325 6601330 เด็กหญิงณิศาชล พลนิล โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 8 มกราคม 2566 21:10
1326 6601331 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ สง่า โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 9 มกราคม 2566 07:41
1327 6601332 เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์ โถตะบุตร โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 9 มกราคม 2566 08:34
1328 6601333 เด็กหญิงปวริศา นครพิน โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 9 มกราคม 2566 08:40
1329 6601334 เด็กชายกฤติเดช มาตร์ทอง โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 9 มกราคม 2566 08:44
1330 6601335 เด็กชายอิศเรศ นิจภา โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 9 มกราคม 2566 08:47
1331 6601336 เด็กหญิงขวัญจิรา เสือน้อย โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 9 มกราคม 2566 09:56
1332 6601337 เด็กหญิงศศิภัสสร เพชรโทน โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 9 มกราคม 2566 10:14
1333 6601338 เด็กชายวัชรชัย ชวนประชุม โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 9 มกราคม 2566 10:27
1334 6601339 เด็กชายวชิรวิชญ์ พงษ์ทวี โรงเรียนอนุบาลปานฤทัย จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 9 มกราคม 2566 11:07
1335 6601340 เด็กชายพีรนัฐ ชนะเกาะ โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 9 มกราคม 2566 12:48
1336 6601341 เด็กชายจิรภัทร เรียบร้อย โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร รอชำระเงิน 9 มกราคม 2566 12:58
1337 6601342 เด็กหญิงณัฐธิดา เฮงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 9 มกราคม 2566 13:15
1338 6601343 เด็กหญิงเปรมสุดา พรหมพิชัยพงศ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 9 มกราคม 2566 13:44
1339 6601344 เด็กชายศิริพล ศุภการ โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง จ.ชุมพร รอชำระเงิน 9 มกราคม 2566 13:46
1340 6601345 เด็กหญิงเกวลี หนูสมตน โรงเรียนนานาชาติธีโอดอร์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 9 มกราคม 2566 13:54
1341 6601346 เด็กชายสรวิชญ์ แซ่โค้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 9 มกราคม 2566 14:19
1342 6601347 เด็กชายคริษฐ์ ชิตโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 9 มกราคม 2566 14:49
1343 6601348 เด็กชายกรวิชญ์ เมืองนอง โรงเรียนบ้านงาช้าง จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 9 มกราคม 2566 16:38
1344 6601349 เด็กชายปิยะปราชญ์ บุญชู โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 9 มกราคม 2566 16:42
1345 6601350 เด็กหญิงโสรรินทร์ ธนูศิลป์ โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 9 มกราคม 2566 17:10
1346 6601351 เด็กชายณัฐรัฐ ไชยณีย์ โรงเรียนวัดพิชัยยาราม จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 9 มกราคม 2566 17:23
1347 6601352 เด็กหญิงพิรญาณ์ ฉิมสอาด ภูบดินทร์พิทยาลัย จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 9 มกราคม 2566 17:28
1348 6601353 เด็กชายเพ็ชรภูผา พึ่งรอด ภูบดินทร์พิทยาลัย จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 9 มกราคม 2566 17:41
1349 6601354 เด็กหญิงภัณฑิรา รอดภัย โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 9 มกราคม 2566 18:48
1350 6601355 เด็กชายปิยะทัศน์ ลือไชย โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 9 มกราคม 2566 19:20
1351 6601356 เด็กชายธนไวทย์ เกษศรี โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสก์ศึกษา) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 9 มกราคม 2566 19:24
1352 6601357 เด็กหญิงทิวาพร พรหมน้อย โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 9 มกราคม 2566 19:55
1353 6601358 เด็กชายศิริวรรธน์ ผลทรัพย์ โรงเรียนวัดชุมแสง จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 9 มกราคม 2566 20:04
1354 6601359 เด็กชายธัชพล เทพพิทักษ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 9 มกราคม 2566 20:12
1355 6601360 เด็กชายณัฐดนัย ชูทิพย์ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 9 มกราคม 2566 20:22
1356 6601361 เด็กชายชิติพัทธ์ ขาวชำนาญ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 9 มกราคม 2566 20:40
1357 6601362 เด็กหญิงปณาลี โชคพระสมบัติ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 10 มกราคม 2566 06:15
1358 6601363 เด็กหญิงสานัฐดา อนุมาศ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 10 มกราคม 2566 06:43
1359 6601364 เด็กหญิงด.ญ ธัญรัตน์ เปียสกุล โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 10 มกราคม 2566 07:29
1360 6601365 เด็กหญิงณัฏฐธิดา ภูแล่นคู่ โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 10 มกราคม 2566 08:31
1361 6601366 เด็กชายสิรวัฒณ์ ติ้งวิริยพงศ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 10 มกราคม 2566 09:00
1362 6601367 เด็กหญิงณัฐธิดา สอนภักดี โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 10 มกราคม 2566 09:31
1363 6601368 เด็กหญิงณิชาภา สุสานนท์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 10 มกราคม 2566 10:19
1364 6601369 เด็กหญิงปนิตา อ่อนละมัย โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 10 มกราคม 2566 11:18
1365 6601370 เด็กชายปรเมษฐ เกลี้ยงสอาด โรงเรียนกระบุรี จ.ระนอง ชำระเงินแล้ว 10 มกราคม 2566 11:27
1366 6601371 เด็กหญิงธัญชนก แย้มประชา โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 10 มกราคม 2566 13:27
1367 6601372 เด็กชายกันตภณ พนาลัย โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร รอชำระเงิน 10 มกราคม 2566 14:15
1368 6601373 เด็กชายอัครพล มีแก้ว โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 10 มกราคม 2566 14:39
1369 6601374 เด็กชายกฤติเดช หวายนำ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 10 มกราคม 2566 15:38
1370 6601375 เด็กหญิงณัชชาอร ช่วยนุกิจ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 10 มกราคม 2566 17:20
1371 6601376 เด็กหญิงอภิชญา ปรากฎ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 10 มกราคม 2566 17:50
1372 6601377 เด็กชายพลัฎฐ์ณัฐ หับสุภา มันตานุสรณ์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 10 มกราคม 2566 18:28
1373 6601378 เด็กชายสุธาพล เพชรวงศ์ โรงเรียนวัดหูรอ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 10 มกราคม 2566 18:44
1374 6601379 เด็กหญิงสุธาสิณี เพชรวงศ์ โรงเรียนวัดหูรอ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 10 มกราคม 2566 18:48
1375 6601380 เด็กหญิงสุธานี แก้ววิจิตร โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 10 มกราคม 2566 19:07
1376 6601381 เด็กชายกัลทรากรณ์ เต็มพร้อม โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 10 มกราคม 2566 19:23
1377 6601382 เด็กหญิงญาณิศา อินทกาล โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 10 มกราคม 2566 19:36
1378 6601383 เด็กชายธนาภูมิ เยาวเลิศ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 10 มกราคม 2566 21:52
1379 6601384 เด็กหญิงชวิศา เหมือนโพธิ์ ฝวาหมินกงลิ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 10 มกราคม 2566 22:36
1380 6601385 เด็กหญิงเด็กหญิงภัทรจารินทร์ ภู่ขันเงิน โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 11 มกราคม 2566 08:14
1381 6601386 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา นิติธรรมรัตน์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 11 มกราคม 2566 08:54
1382 6601387 เด็กชายเสฏฐวุฒิ ฐิติกรกุลพันธ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 11 มกราคม 2566 10:13
1383 6601388 เด็กหญิงจันทกานต์ จันทร์แย้มส่ง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านพันวาล จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 11 มกราคม 2566 10:49
1384 6601389 เด็กชายสิทธิศักดิ์ คงเมฆา โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 11 มกราคม 2566 11:00
1385 6601390 เด็กชายภูมิภัทร พรหมแก้ว โรงเรียนกระบุรี จ.ระนอง รอชำระเงิน 11 มกราคม 2566 11:13
1386 6601391 เด็กชายจิตติพัฒน์ เมืองหนู โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 11 มกราคม 2566 12:14
1387 6601392 เด็กชายธีรทัช ทิพย์มโนสิงห์ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 11 มกราคม 2566 13:20
1388 6601393 เด็กหญิงภัทรนันท์ ทองเนตร โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 11 มกราคม 2566 13:58
1389 6601394 เด็กชายณรงค์ชัย เดชน้อย โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 11 มกราคม 2566 14:04
1390 6601395 เด็กหญิงเด็กหญิง สกุลรัตน์ แก้ววิจิตร ฝวาหมินกงลิ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 11 มกราคม 2566 17:19
1391 6601396 เด็กชายพีระพัฒน์ นาคมุข โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 11 มกราคม 2566 18:31
1392 6601397 เด็กชายกรภัทร จินดาวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 11 มกราคม 2566 18:33
1393 6601398 เด็กหญิงชนัฐติกานต์ เชื่อมกลาง โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ จ.ระนอง ชำระเงินแล้ว 11 มกราคม 2566 18:50
1394 6601399 เด็กชายธนชิต นาคแก้ว โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 11 มกราคม 2566 19:01
1395 6601400 เด็กชายอเล็กซานด์ บิยอง โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 11 มกราคม 2566 19:24
1396 6601401 เด็กหญิงธิชานันท์ ไทยทุมิฬ โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 11 มกราคม 2566 19:28
1397 6601402 เด็กชายภูเบศวร์ เรืองศรี โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 11 มกราคม 2566 20:22
1398 6601403 เด็กหญิงวรณัน หิ้นเตียน ภูบดินทร์พิทยาลัย จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 11 มกราคม 2566 21:18
1399 6601404 เด็กชายมหานที ฤทธิเกษร โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 11 มกราคม 2566 22:01
1400 6601405 เด็กหญิงปภาวรินท์ วงษ์จีน โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 11 มกราคม 2566 22:27
1401 6601406 เด็กหญิงปรวิศา ฉั่ววิเชียร โรงเรียนกระบุรี จ.ระนอง ชำระเงินแล้ว 11 มกราคม 2566 23:16
1402 6601407 เด็กชายฐานันท์ สุวรรโน โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 12 มกราคม 2566 08:03
1403 6601408 เด็กชายรัก ครุฑศึก โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 12 มกราคม 2566 08:27
1404 6601409 เด็กหญิงณัฎฐพร อินทนา โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 12 มกราคม 2566 09:18
1405 6601410 เด็กชายนนท์ บุนนาค โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 12 มกราคม 2566 10:05
1406 6601411 เด็กชายบรรณวิชญ์ ทองแย้ม โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 12 มกราคม 2566 10:43
1407 6601412 เด็กหญิงอรนลิน พลเจริญ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 12 มกราคม 2566 11:04
1408 6601413 เด็กชายกัณตะพล ประสิทธิ์วัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 12 มกราคม 2566 12:59
1409 6601414 เด็กหญิงลลิตภัทร มีกุศล โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร รอชำระเงิน 12 มกราคม 2566 13:21
1410 6601415 เด็กชายชยพัทธ์ มาตรา โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 12 มกราคม 2566 13:39
1411 6601416 เด็กหญิงพิชญธิดา สังข์ดี โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 12 มกราคม 2566 14:43
1412 6601417 เด็กชายปิติชนนี ปิติชนกนันท์ โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 12 มกราคม 2566 14:52
1413 6601418 เด็กหญิงญานิสา แท่งทอง โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 12 มกราคม 2566 15:25
1414 6601419 เด็กชายปวริศร์ รองมาลี โรงเรียนบ้านหนองเรือ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 12 มกราคม 2566 16:57
1415 6601420 เด็กหญิงญาณิศา สังข์แก้ว โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 12 มกราคม 2566 17:06
1416 6601421 เด็กหญิงศศิพัชร ณ ถลาง โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 12 มกราคม 2566 17:28
1417 6601422 เด็กชายเจ้ากรม รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 12 มกราคม 2566 18:01
1418 6601423 เด็กชายจตุรวิทย์ จิตบรม โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 12 มกราคม 2566 18:02
1419 6601424 เด็กหญิงสุพิชญา จันทเวช โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 12 มกราคม 2566 18:42
1420 6601425 เด็กชายณฐกร พรหมหาร โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 12 มกราคม 2566 18:51
1421 6601426 เด็กหญิงวริษฐา ขยัน โรงเรียนบ้านบางคอย จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 12 มกราคม 2566 19:10
1422 6601427 เด็กชายตุลยากร ชายสมุทร โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 12 มกราคม 2566 19:27
1423 6601428 เด็กหญิงณัฐมน นาคแท้ มันตานุสรณ์ จ.ชุมพร รอชำระเงิน 12 มกราคม 2566 20:28
1424 6601429 เด็กหญิงอังคณา ธรรมมาศัย โรงเรียนบ้านหนองเรือ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 12 มกราคม 2566 20:49
1425 6601430 เด็กชายธนบรรณ ชาญวารินทร์ ฝวาหมินกงลิ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 12 มกราคม 2566 21:16
1426 6601431 เด็กชายกิตติภัฎ ประพฤติธรรม โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) จ.ชุมพร รอชำระเงิน 12 มกราคม 2566 21:41
1427 6601432 เด็กชายกิตติภัฎ ประพฤติธรรม โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 12 มกราคม 2566 21:42
1428 6601433 เด็กหญิงภูษณิศา เกิดชาตรี โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 12 มกราคม 2566 21:45
1429 6601434 เด็กชายสิทธิรัตน์ สุขอนันต์ โรงเรียนบ้านศาลาลอย จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 13 มกราคม 2566 10:06
1430 6601435 เด็กหญิงสุพิชญา เพชรักษา โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 13 มกราคม 2566 10:10
1431 6601436 เด็กชายชลธร สะนี โรงเรียนอนุบาลปานฤทัย จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 13 มกราคม 2566 10:16
1432 6601437 เด็กหญิงนฤมล ชื่นแดง โรงเรียนบ้านศาลาลอย จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 13 มกราคม 2566 10:21
1433 6601438 เด็กชายธัญเทพ ศิลสัจธรรม ฝวาหมินกงลิ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 13 มกราคม 2566 10:24
1434 6601439 เด็กหญิงอภิรตา ลบช้าง โรงเรียนบ้านศาลาลอย จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 13 มกราคม 2566 10:26
1435 6601440 เด็กชายภควุฒิ มลการนา โรงเรียนบ้านศาลาลอย จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 13 มกราคม 2566 10:31
1436 6601441 เด็กหญิงกมลชนก หะรังศรี โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 13 มกราคม 2566 12:56
1437 6601442 เด็กหญิงมนัสนันท์ ผุดวรรณา โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 13 มกราคม 2566 13:15
1438 6601443 เด็กหญิงณัฐกาญจน์ สุวัฒนานุกร โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 13 มกราคม 2566 14:51
1439 6601444 เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ทินแก้ว ฝวาหมินกงลิ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 13 มกราคม 2566 15:10
1440 6601445 เด็กหญิงนาเดีย อินทร์นิมิตร โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 13 มกราคม 2566 16:03
1441 6601446 เด็กชายรัชชานนท์ รักชื่อ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 13 มกราคม 2566 16:57
1442 6601447 เด็กหญิงพิชชานันท์ ไทยประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 13 มกราคม 2566 17:20
1443 6601448 เด็กชายภคพล ศรีมาลา โรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูล จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 13 มกราคม 2566 18:26
1444 6601449 เด็กหญิงรวินท์นิภา แสนโคตร โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 13 มกราคม 2566 19:36
1445 6601450 เด็กหญิงเด็กหญิงณัฐชยา บัวสงค์ โรงเรียนสหศึกษา จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 13 มกราคม 2566 19:40
1446 6601451 เด็กชายเตชัส จำปีขาว โรงเรียนวัดบางลึก จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 13 มกราคม 2566 20:28
1447 6601452 เด็กชายธีรยุทธ หนูรักษ์ โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 13 มกราคม 2566 20:59
1448 6601453 เด็กหญิงธัญวรัตม์ ลิ่มเจริญชาติ ภูบดินทร์พิทยาลัย จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 14 มกราคม 2566 08:37
1449 6601454 เด็กชายปภาวิน จงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 14 มกราคม 2566 09:42
1450 6601455 เด็กหญิงวรัญญา เทพพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 14 มกราคม 2566 10:00
1451 6601456 เด็กหญิงธัญรดา เอี่ยมสอาด โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 14 มกราคม 2566 10:13
1452 6601457 เด็กหญิงฐปนา ทรรปณะวิภาส โรงเรียนอนุบาลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 14 มกราคม 2566 14:33
1453 6601458 เด็กชายชนันธร กุลชุติมาพงษ์ ภูบดินทร์พิทยาลัย จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 14 มกราคม 2566 14:59
1454 6601459 เด็กชายทสวัฒน์ ขาวมรดก โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 14 มกราคม 2566 15:23
1455 6601460 เด็กหญิงศิริวิมล ศรีศาสนา โรงเรียนบ้านตาหงษ์ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 14 มกราคม 2566 15:29
1456 6601461 เด็กหญิงณชญาดา กิจเดช โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 14 มกราคม 2566 18:33
1457 6601462 เด็กหญิงสุวภัทร แซ่ปั่ง โรงเรียนกระบุรี จ.ระนอง ชำระเงินแล้ว 14 มกราคม 2566 20:03
1458 6601463 เด็กหญิงญาณิศา หุ่นงาม ฝวาหมินกงลิ จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 14 มกราคม 2566 20:44
1459 6601464 เด็กชายธนภัทร จันรจนา โรงเรียนบ้านหัวว่าว จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 14 มกราคม 2566 20:52
1460 6601465 เด็กชายสุรพัศ บุญอ่อน โรงเรียนวัดน้อมถวาย จ.ชุมพร ชำระเงินแล้ว 14 มกราคม 2566 21:45
1461 6601466 เด็กชายวิชญ์พล นครพัฒน์ โรงเรียนนิรมลชุมพร จ.ชุมพร